عملکرد کتابخانه

 

عملکرد واحدهای کتابخانه در سال 1398

عملکردواحدIT.ارتقاوتوسعه سخت افزاری ونرم افزاری سیستمهای کتابخانه.

پیکربندی وبروزرسانی پورتال کتابخانه. تخصیص دوسیستم جهت سرچ درپایگاههای اطلاعاتیReaxys وembse . 

برگزاری کارگاه های آموزشی جهت دانشجویان در خصوص آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی

عملکرد واحدامانت.1 تهیه لیست کتابهای موردنیازگروههای آموزشی دانشکده جهت خریدازنمایشگاه کتاب اردیبهشت و آبان ماه سال. وجین کتابهابصورت موردی

عملکرد واحدفهرستنویسی.1 ثبت کتابهای خریداری شده ازنمایشگاه سال.2 فهرست نویسی ووروداطلاعات.3 پرینت عطف وبارکد کتابها.4 تصحیح رکوردهایت کراری کتابهای فارسی وانگلیسی.5 بارگزاری ووروداطلاعات پایان نامه های دفاع شده درسال


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۱۰