تقویم آموزشی کارگاه های دانشکده داروسازی در سال 99

 

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

وضعیت

 فیلم آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

28/2/99

 

1۲-۹

سامانه های نظام نوپا

دانشجویان اعضای هیات علمی

دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

 -

18/3/99

1۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

دانشجویان اعضای هیات علمی

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

برگزار شد


۲۴/3/99

12-10

پایگاه دارویی Reaxys

دانشجویان اعضای هیات علمی

دکتر هادی ادیبی

برگزار شد

1/4/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیProquest - science direct

John Wiley

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

 8/4/99

1۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی

scopus - web of science

دانشجویان اعضای هیات علمی

دکتر فرامرز قره گوزلو- خانم فریده تکلو

برگزار شد

22/4/99

12-10

پایگاه دارویی Reaxys

دانشجویان اعضای هیات علمی

دکتر هادی ادیبی

برگزار شد

29/4/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی  بالینی  Clinical key-Up to date

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

 -

4/5/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیProquest - science direct

John Wiley

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

-

5/5/99

13-11

وبینار آموزشیMendeley

دانشجویان اعضای هیات علمی

کتابداران

نماینده ناشر الزویر

برگزار شد

11/5/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم الهام تندیشه-خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

19/5/99

1۲-۹

سامانه های نظام نوپا

دانشجویان اعضای هیات علمی

دکتر فاطمه رجعتی


 

25/5/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی فارسی منبع یاب

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم الهام تندیشه


 

15/6/99

1۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

دانشجویان اعضای هیات علمی

دکتر فاطمه رجعتی