جامعه استفاده کننده

 

 

جامعه استفاده کننده

     گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه درآیند

    اعضا هئیت علمی شاغل، دانشجویان داروسازی و پزشکی و دندانپزشکی و کارشناسی ارشد، کارکنان رسمی و قراردادی، با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی علوم پایه به همراه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت

    2ـ استفاده کننده از مجموعه کتابخانه در محل کتابخانه :

    اعضاء هئیت علمی شاغل، بازنشسته، محققان ، دانشجویان و کارکنان کلیه دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه با ارائه مدرک شناسایی معتبر مجاز به استفاده از منابع کتابخانه درسالن مطالعه می باشند .
  
تعداد کل اعضای معتبر : 721 نفر می باشد.که شامل اعضای هیات علمی – کارکنان – دانشجویان  داروسازی – پزشکی – دندانپزشکی و پردیس می باشد.

 

    3ـ تعداد و مدت امانت کتاب :

    هیئت علمی                     10 جلد                           30 روز

    دانشجو                          3 جلد                             15 روز

    کارمند                            3 جلد                             15 روز

    * مدت امانت کتابهای پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول بخش امانت و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تقلیل یابد .