پرسنل کتابخانه

پرسنل کتابخانه

مهناز آزادی

رییس کتابخانه

مدرک: کارشناس ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل: mahnaz.azadi@kums.ac.ir

شماره تماس:   34276489-083                       داخلی 219

 

معصومه پندپذیر

مسئول بخش فهرست نویسی  و ورود اطلاعات

مدرک: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل: azad_ava@yahoo.com

            شماره تماس:   34276489-083                  داخلی 219

شهرام امجدیان

کتابدار میز امانت

مدرک : مهندس تکنولوژی برق

ایمیل  ایمیل: sh.135010@gmail.com

          شماره تماس:   34276489-083                       داخلی 219