استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ ثبت

نویسنده

عنوان

 

دک‍ت‍ر رض‍ات‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌، دک‍ت‍ر غ‍لام‍رض‍اب‍ه‍رام‍ی‌

 

1388/07/11

ش‍ه‍ری‍ار خ‍دی‍وی‌

ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ ف‍رم‌ داروی‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ج‍ام‍د ح‍اوی‌ م‍ی‍ن‍وک‍س‍ی‍دی‍ل‌ ۵

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ پ‍ور م‍ت‍ع‍ب‍د، دک‍ت‍ر غ‍لام‍رض‍ا ب‍ه‍رام‍ی‌

س‍ی‍دارش‍اد ن‍دای‍ی‌

1388/07/12

گ‍ل‍ب‍رگ‌ ق‍ی‍اس‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رت‍ج‍وی‍ز ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ CA1 ه‍ی‍پ‍وک‍ام‍پ‌ ب‍ر اخ‍ت‍لالات‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ح‍اف‍ظه‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ در م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ دی‍اب‍ت‍ی‌

 

دک‍ت‍ر غ‍لام‍رض‍ا ب‍ه‍رام‍ی‌، دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ پ‍ور م‍ت‍ع‍ب‍د

س‍ی‍د ارش‍اد ن‍دای‍ی‌

1388/07/12

ام‍ی‍ر ف‍رش‍چ‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍زری‍ق‌ پ‍ی‍وگ‍ل‍ی‍ت‍ازون‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ CA1 ه‍ی‍پ‍وک‍ام‍پ‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ح‍اف‍ظه‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ در م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌

 

دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌

 

1388/10/23

ک‍ام‍ران‌ زرزاس‍ن‍گ‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ری‍ش‍ه‌ گ‍ی‍اه‌ س‍ن‍ب‍ل‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ گ‍رگ‍ی‍ن‌ ک‍رج‍ی‌

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

1388/11/08

س‍م‍ی‍ه‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌

اث‍ر م‍ورف‍ی‍ن‌ ب‍ر ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍وزج‍ل‍دی‌ در م‍وش‌ BALB/C

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

 

1388/11/16

ف‍اطم‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ن‍ده‌

ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍م‍زم‍ان‌ م‍ق‍ادی‍ر ب‍س‍ی‍ار ک‍م‌ اوران‍ی‍م‌ و ک‍ادی‍م‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ول‍ت‍ام‍ت‍ری‌ ج‍ذب‍ی‌ ب‍ا ع‍اری‍س‍ازی‌ ک‍ات‍دی‍

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌

1388/11/16

س‍ح‍ر ص‍ادق‍ی‌

اس‍ت‍خ‍راج‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍واد م‍وث‍ر گ‍ی‍اه‌ از خ‍ان‍واده‌ گ‍ی‍اه‌ ن‍ع‍ن‍اع‌ ب‍ا روش‌ م‍ی‍ک‍رواس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ک‍رگ‍ی‍ن‌ ک‍رج‍ی‌

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

1388/11/16

م‍ه‍ی‍ن‌ اک‍ب‍ری‌

اث‍ر م‍ورف‍ی‍ن‌ ب‍ر ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍وز ج‍ل‍دی‌ در م‍وش‌ C57Bl/6

 

دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌

دک‍ت‍ر زری‍ن‍ی‌

1388/11/16

ه‍ادی‌ اص‍غ‍ر ل‍و

س‍ن‍ت‍ز وب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ف‍لاوون‌ ب‍ا اس‍ت‍خ‍لاف‍ه‍ای‌ آل‍ی‍ل‍ی‌

 

دک‍ت‍ر م‍ص‍طف‍ای‍ی‌ ، ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

دک‍ت‍رخ‍دارح‍م‍ی‌

1388/11/22

پ‍ری‍وش‌ س‍ی‍ف‍ی‌

ج‍داس‍ازی‌ ف‍راک‍س‍ی‍ون‌ م‍وث‍ر رگ‍زای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ م‍وس‍ی‍ر و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ب‍رخ‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ آن‌

 

دک‍ت‍ر درخ‍ش‍ن‍ده‌

 

1388/12/06

آی‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ زاده‌

ارزی‍اب‍ی‌ ج‍ذب‌ خ‍وراک‍ی‌ م‍ی‍ک‍روذرات‌ ح‍اوی‌ داروی‌ ف‍ورزم‍ای‍د ت‍وس‍ط م‍دل‌ س‍اک‌ روده‌ ای‌ م‍وش‌

 

دک‍ت‍ر درخ‍ش‍ن‍ده‌

ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

1388/12/06

م‍ری‍م‌ ن‍ی‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ م‍ی‍ک‍روذرات‌ ح‍اوی‌ داروی‌ ف‍ورزم‍ای‍د و ارزی‍اب‍ی‌ ج‍ذب‌ خ‍وراک‍ی‌...

 

دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌، دک‍ت‍ر ف‍روم‍دی‌

دک‍ت‍ر خ‍دارح‍م‍ی‌

1388/12/06

ک‍ری‍م‌ ن‍ج‍ف‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌۲ ب‍ن‍زی‍ل‍ی‍دی‍ن‌۳ک‍وم‍اران‌ ه‍ا

 

دک‍ت‍ر زه‍ره‌ رح‍ی‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر درخ‍ش‍ن‍ده‌، ح‍م‍ی‍د م‍دن‍ی‌

1388/12/06

زی‍ن‍ب‌ اح‍م‍دی‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ پ‍ل‍ی‌ م‍رف‍ی‍س‍م‌ ژن‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍م‍ی‍دی‍لات‌ س‍ن‍ت‍از و م‍ت‍ی‍ون‍ی‍ن‌ س‍ن‍ت‍از ب‍ا خ‍طر اب‍ت‍لا ب‍ه‌ ل‍وک‍م‍ی‍ای‌ ل‍ن‍ف‍وس‍ی‍ت‍ی‌ در ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

 

دک‍ت‍ر خ‍دارح‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر ف‍روم‍دی‌

1388/12/06

ف‍ردی‍ن‌ ن‍ادری‌

ب‍ررس‍ی‌ ک‍م‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‍س‍ری‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍ده‌ و ارزی‍اب‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ه‍ای‌ درگ‍ی‍ر در ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ف‍ی‍ب‍ری‍ل‍ه‍ای‌ آم‍ی‍ل‍وئ‍ی‍دی‌ ن‍اش‍ی‌

 

دک‍ت‍ر درخ‍ش‍ن‍ده‌

دک‍ت‍ر س‍ی‍ف‌ الاس‍لام‍ی‌

1388/12/17

م‍ه‍ت‍اب‌ ف‍ش‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ه‍ی‍دروژل‌ پ‍اس‍خ‍گ‍و ب‍ه‌ ...

 

دک‍ت‍ر م‍ص‍طف‍ای‍ی‌

دک‍ت‍ر خ‍دارح‍م‍ی‌

1388/12/17

دل‍ن‍ی‍ا ارش‍دی‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ض‍درگ‍زدای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ م‍وس‍ی‍ر روی‌ س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ان‍دوت‍ل‍ی‍ال‌ ب‍ن‍د ن‍اف‌ ان‍س‍ان‌

 

دک‍ت‍ر م‍درس‍ی‌

 

1388/12/17

ئ‍ه‌ س‍ری‍ن‌ س‍ف‍رن‍گ‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ ک‍ی‍س‍ه‌ ک‍ش‍ی‍ش‌

 

دک‍ت‍ر زه‍ره‌ رح‍ی‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر خ‍دارح‍م‍ی‌، دک‍ت‍ر رض‍ای‍ی‌

1389/01/14

وح‍ی‍د ف‍ع‍ل‍ه‌ گ‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط پ‍ل‍ی‌ م‍رف‍ی‍س‍م‌ ژن‌ آن‍زی‍م‌ م‍ب‍دل‌ ان‍ژی‍وت‍ان‍س‍ی‍ن‌ ب‍ا ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍زی‍م‌ و م‍ص‍رف‌ داروه‍ای‌ م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍زی‍م‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ ب‍ا و ب‍دون‌ ن‍ف‍روپ‍ات‍ی‌

 

دک‍ت‍ر رض‍ا ت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌

1389/03/10

ی‍گ‍ان‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ژل‍ه‍ای‌ م‍ای‍ن‍وک‍س‍ی‍دی‍ل‌ و ف‍ی‍ن‍اس‍ت‍رای‍د

 

دک‍ت‍ر زه‍ره‌ رح‍ی‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌،دک‍ت‍ررض‍ای‍ی‌

1389/03/10

ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ن‍ون‍دع‍م‍وزاده‌

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ژن‍وت‍ی‍پ‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ی‍ل‍ن‌ ت‍ت‍راه‍ی‍دروف‍ولات‌ ردوک‍ت‍از....

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

دک‍ت‍ر پ‍اپ‌ زن‌

1391/07/23

م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍رزای‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ض‍د دی‍اب‍ت‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ی‍دروال‍ک‍ل‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ ب‍وم‍ادران‌...

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌، ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

دک‍ت‍ر م‍ص‍طف‍ای‍ی‌، دک‍ت‍ر پ‍اپ‍زن‌

1389/07/24

ن‍س‍ی‍م‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ع‍ص‍اره‌ ه‍ی‍دروال‍ک‍ل‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ ب‍وم‍ادران‌ ب‍ر ت‍رش‍ح‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ گ‍ل‍وک‍وک‍ی‍ن‍از در ج‍زای‍ر لان‍گ‍ره‍ان‍س‌...

 

دک‍ت‍ر زه‍ره‌ رح‍ی‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌،ه‍ادی‌ م‍ظف‍ری‌

1389/07/07

ی‍زدان‌ ج‍ع‍ف‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط پ‍ل‍ی‌ م‍رف‍س‍ی‍م‌ ژن‌ آن‍زی‍م‌ ن‍ی‍ت‍ری‍ک‌ اک‍س‍ی‍د س‍ن‍ت‍از ب‍ا ن‍ف‍روپ‍ات‍ی‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ ت‍ی‍پ‌...

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ن‍اه‍ی‍د ش‍اه‌ آب‍ادی‌

1389/07/07

ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ع‍ل‍ی‍زاده‌

طراح‍ی‌، م‍دل‌ س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ وس‍ن‍ت‍ز ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ال‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ و ک‍روم‌ ب‍ا ک‍ورک‍وم‍ی‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ ب‍ره‍م‍ک‍ن‍ش‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌...

 

ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ص‍طف‍ای‍ی‌

ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

1389/08/24

م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍ج‍ن‍ون‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ض‍د س‍رطان‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د ت‍ری‌ آزن‌

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

آق‍ای‌ س‍ی‌ س‍خ‍ت‌ ن‍ژاد

1389/09/06

م‍ری‍م‌ ف‍اض‍ل‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ی‍ده‍ای‌ چ‍رب‌ ام‍گ‍اس‍ه‌ ب‍ل‍ن‍د زن‍ج‍ی‍ر در ان‍واع‌ م‍اه‍ی‌ ه‍ای‌ خ‍وراک‍ی‌...

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

دک‍ت‍ر ای‍زدی‌

1389/09/06

م‍رض‍ی‍ه‌ س‍ه‍راب‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ ه‍ی‍پ‍ول‍ی‍پ‍ی‍دم‍ی‍ک‌ و ض‍د ات‍رواس‍ک‍ل‍روز ع‍ص‍اره‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ی‍اه‌ ب‍وم‍ادران‌

 

دک‍ت‍ر درخ‍ش‍ن‍ده‌

 

1389/09/27

م‍رض‍ی‍ه‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌

ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍رون‌ ت‍ن‌ ق‍رص‌ م‍ات‍ری‍ک‍س‍ی‌ آه‍س‍ت‍ه‌ ره‍ش‌ ...

 

دک‍ت‍ر ت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ن‌

 

1389/09/27

س‍ی‍ده‌ س‍ارا م‍وس‍وی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ ق‍رص‌ ده‍ان‍ی‌ ک‍ل‍وت‍ری‍م‍ازول‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ای‍ج‍اد اث‍ر م‍وض‍ع‍ی‌ ده‍ان‍ی‌ م‍وث‍رت‍ر ب‍رای‌ درم‍ان‌ ک‍ان‍دی‍دی‍از ده‍ان‍ی‌

 

دک‍ت‍ر درخ‍ش‍ن‍ده‌

م‍ح‍م‍ود ام‍ی‍ری‌

1389/09/27

زه‍را ح‍ام‍دی‌

ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ی‍ک‍روذرات‌ ...

 

دک‍ت‍ر درخ‍ش‍ن‍ده‌

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

1389/09/27

م‍ع‍ی‍ن‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ درون‌ ت‍ن‌ م‍ی‍ک‍روذرات‌ زی‍س‍ت‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ ح‍اوی‌ داروه‍ای‌...

 

دک‍ت‍رف‍روم‍دی‌،دک‍ت‍رادی‍ب‍ی‌

ف‍ری‍ده‌ س‍ی‍اوش‍ی‌

1389/09/27

زه‍ره‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ پ‍ور

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ض‍د ه‍ل‍ی‍ک‍وب‍اک‍ت‍رپ‍ی‍ل‍وری‌...

 

دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌، دک‍ت‍رف‍روم‍دی‌

دک‍ت‍رک‍ب‍ودان‍ی‍ان‌

1389/10/11

س‍م‍ی‍را ش‍ی‍روی‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍دل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ای‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌...

 

دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌،دک‍ت‍رف‍روم‍دی‌

دک‍ت‍رک‍ب‍ودان‍ی‍ان‌

1389/10/11

م‍ری‍م‌ ام‍ام‍ی‍ان‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍دل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ای‍ی‌...

 

دک‍ت‍رب‍ه‍رام‍ی‌، دک‍ت‍رم‍ه‍رع‍ل‍ی‌ رح‍ی‍م‍ی‌

 

1389/10/11

م‍ه‍دی‍ه‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ م‍ن‍ش‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍رام‍ت‍ره‍ای‌ ب‍رون‌ ت‍ن‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌...

 

دک‍ت‍رادی‍ب‍ی‌، دک‍ت‍رف‍روم‍دی‌

دک‍ت‍رک‍ب‍ودی‍ان‌

1389/10/11

م‍ه‍دی‌ ت‍ی‍ران‍داز

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍را ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ ض‍د ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ای‍ی‌...

 

دک‍ت‍رزه‍ره‌ رح‍ی‍م‍ی‌

دک‍ت‍رخ‍دارح‍م‍ی‌

1389/10/11

م‍ح‍م‍درض‍ا ازه‍ر

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ژن‍وت‍ی‍پ‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ی‍ل‍ن‌ ت‍ت‍راه‍ی‍دروف‍ولات‌ ردوک‍ت‍از...

 

دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌،دک‍ت‍رف‍روم‍دی‌

دک‍ت‍رک‍ب‍ودان‍ی‍ان‌

1389/10/11

زه‍ره‌ ح‍ی‍دری‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍دل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ای‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌...

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

 

1389/10/11

ب‍ت‍ول‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ س‍رت‍ن‍گ‌

م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ اث‍رات‌ ت‍خ‍ری‍ب‍ی‌ آف‍ت‌ ک‍ش‌...

 

دک‍ت‍رف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

 

1389/10/26

رام‍ی‍ن‌ ق‍وردوی‍ی‌ م‍ی‍لان‌

ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ری‌ ه‍م‍زم‍ان‌ دو و س‍ه‌ دارو در ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‍ه‍ای‌ داروی‍ی‌...

 

دک‍ت‍ر م‍درس‍ی‌ ، دک‍ت‍ر ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌

 

1389/10/29

ل‍ی‍لا ق‍ادری‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌

 

ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌

س‍ع‍ی‍د ذاک‍ر

1393/06/22

ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د م‍ن‍ک‍رس‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د ه‍ی‍دازی‍د - ه‍ی‍درازون‌ ه‍ای‌ -۳- پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌ ک‍رب‍وک‍س‍ی‍ل‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د دارای‌ اث‍ر آن‍ت‍ی‌ م‍ای‍ک‍وب‍اک‍ت‍ری‍وم‌ ت‍وب‍رک‍ل‍وزی‍س‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌، دک‍ت‍ر اس‍ح‍ق‌ ک‍ری‍م‍ی‌

 

1393/06/22

ح‍ام‍د ق‍وی‍م‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د ق‍ارچ‍ی‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ ای‌ از ج‍ن‍س‌  Astragalus ب‍ر روی‌ Trichophyton verrucosum در م‍ح‍ی‍ط ک‍ش‍ت‌ و ت‍ل‍ق‍ی‍ح‌ ش‍ده‌ در ژوس‍ت‌ خ‍وک‍چ‍ه‌ ه‍ن‍دی‌

 

دک‍ت‍ر ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌

 

1393/06/22

راض‍ی‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌ پ‍ور

ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍خ‍اط چ‍س‍ب‌ ده‍ان‍ی‌ ح‍اوی‌ داروه‍ای‌ ت‍ری‍ام‍س‍ی‍ن‍ول‍ون‌ اس‍ت‍ون‍ای‍د

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌، پ‍روف‍س‍ور ع‍ل‍ی‌ م‍ص‍طف‍ای‍ی‌

دک‍ت‍ر ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

1393/06/22

ل‍ی‍لا چ‍ه‍اردول‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍دس‍رطان‍ی‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ پ‍لات‍ی‍ن‌ اس‍ک‍وارت‌

 

دک‍ت‍ر غ‍لام‍رض‍ا ب‍ه‍رام‍ی‌

دک‍ت‍رب‍اب‍ک‌ ای‍زدی‌

1393/06/22

ص‍ب‍ا رح‍ی‍م‍ی‌ ب‍اه‍وش‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌، ه‍ای‍پ‍ول‍ی‍پ‍ی‍دم‍ی‍ک‌ و ض‍دات‍ر و اس‍ک‍ل‍روز ع‍ص‍اره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ی‍اه‌ ک‍دو

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌، ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

 

1393/06/22

ش‍ی‍م‍ا س‍ی‍ف‍ی‌

س‍ن‍ت‍زو ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ی‍ورازی‍ن‌ ب‍ر روی‌ رده‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ل‍ول‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌

 

1393/06/22

زه‍را م‍ل‍ک‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ق‍رص‌ ه‍ای‌ ب‍وک‍ال‌ س‍وم‍ات‍ری‍پ‍ت‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ زی‍س‍ت‌ چ‍س‍ب‌

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌، ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

رض‍ا خ‍دارح‍م‍ی‌

1393/06/22

زه‍را ن‍وب‍ه‍ار

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ و س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ س‍ول‍ف‍ای‍ورازی‍ن‌ در ش‍رای‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌

 

دک‍ت‍ر رض‍ا خ‍دارح‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ص‍طف‍ای‍ی‌

1390/06/26

س‍ی‍د آرش‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ی‍رخ‍ی‌ ت‍ع‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ووالان‌ و غ‍ی‍ر ک‍ووالان‌ ...

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

 

1390/06/26

ج‍ع‍ف‍ر اح‍م‍دی‌

طراح‍ی‌ و س‍ن‍ت‍ز پ‍ل‍ی‍م‍ر ق‍ال‍ب‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌

 

اس‍ح‍ق‌ ک‍ری‍م‍ی‌ ، ب‍اب‍ک‌ غ‍لام‍ی‍ن‌

 

1390/06/26

ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‍ل‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ astragalus verus ب‍ر ک‍ان‍دی‍دا آل‍ب‍ی‍ک‍ن‍س‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ش‍ت‌...

 

ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍روم‍دی‌

 

1390/06/26

ب‍ه‍اره‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د ت‍ری‌ آزن‌ ح‍اوی‌ اس‍ت‍خ‍لاف‌ ...

 

پ‍روی‍ز م‍ه‍اج‍ری‌

 

1390/06/26

ح‍س‍ن‌ ع‍ب‍اس‍ی‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ف‍ن‍وت‍ی‍پ‍ک‌ و ژن‍وت‍ی‍پ‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اس‍ت‍اف‍ی‍ل‍و ک‍وک‍وس‌ ...

 

پ‍روی‍ز م‍ه‍اج‍ری‌

 

1390/06/26

م‍ح‍س‍ن‌ ف‍ت‍ح‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ داروی‍ی‌ و ژن‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍اپ‍ن‍م‍از اس‍ی‍ن‍ه‌ ت‍وب‍اک‍ت‍ری‍ه‍ای‌ ...

 

دک‍ت‍رک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌

دک‍ت‍رم‍ح‍م‍ود ام‍ی‍ری‌

1390/07/11

م‍ری‍م‌ ح‍ق‌ خ‍واه‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍ار ک‍وپ‍ل‍ی‍م‍ر ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و پ‍ای‍داری‌ ب‍رون‌ ت‍ن‌...

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ص‍طف‍ای‍ی‌

دک‍ت‍ر رض‍ا خ‍دت‍رح‍م‍ی‌

1390/07/17

ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‌ه‌ ی‍وس‍ف‍ی‌ ن‍س‍ب‌

ت‍خ‍ل‍ی‍ص‌ م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍ری‍پ‍س‍ی‍ن‌ ب‍وم‍ن‌ از س‍وی‍ا و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍درگ‍زای‍ی‌ ....

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

 

1390/07/17

طی‍ب‍ه‌ ب‍اپ‍ی‍رزاده‌

اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ن‍وی‍ن‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ای‍ع‌ م‍ای‍ع‌ م‍ای‍ع‌ در م‍ی‍ک‍رول‍ول‍ه‌ای‌...

 

دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌، دک‍ت‍ر م‍ن‍ص‍وری‌

 

1390/07/17

م‍ن‍ا طاه‍ری‌

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ ی‍ورازول‌ ح‍اوی‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ی‍ل‌ و ری‍ل‌...

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

 

1390/07/26

ب‍ه‍روز، خ‍دم‍ت‍ی‌ ع‍ال‍م‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ وج‍ود اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ آن‍ال‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍روئ‍ی‍دی‌ در م‍ک‍م‍ل‌ ه‍ای‌ خ‍وراک‍ی‌...

 

دک‍ت‍ر خ‍دارح‍م‍ی‌

 

1390/08/29

م‍وس‍ی‌ ق‍اس‍م‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ووالان‌ و غ‍ی‍ر ک‍ووالان‌ ب‍ر ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ت‍ج‍م‍ع‍ات‌ آم‍ی‍ل‍وئ‍ی‍دی‌...

 

دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌،دک‍ت‍ر خ‍دارح‍م‍ی‌

 

1390/09/01

م‍رض‍ی‍ه‌ ح‍م‍زه‌

س‍ن‍ت‍ز ت‍ک‌ ظرف‍ی‌۴ ب‍ن‍زی‍ل‍ی‍دن‌۲ ف‍ن‍ی‍ل‌ آزلاک‍ت‍ون‌ ه‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍ی‍روزی‍ن‍از در ...

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ک‍ی‍ان‍ی‌

1390/11/11

ن‍س‍ی‍ب‍ه‌ ج‍م‍ال‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ ب‍ره‍م‍ک‍ن‍ش‌ ح‍ش‍ره‌ ک‍ش‌ ه‍ای‌ دل‍ت‍ام‍ت‍ری‍ن‌  پ‍ای‍ری‍پ‍روک‍س‍ی‌ ف‍ن‌ ب‍اDNA

 

دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌ ،دک‍ت‍ر اس‍ح‍ق‌ ک‍ری‍م‍ی‌

 

1390/11/11

ف‍ردی‍ن‌ چ‍ش‍م‍ه‌ ک‍ب‍ودی‌

ارزی‍اب‍ی‌ اث‍ر آب‌ م‍ع‍طره‌ ب‍ی‍دم‍ش‍ک‌ و ت‍رک‍ی‍ب‌ ف‍ع‍ال‌ آن‌۱و۴دی‌ م‍ت‍وک‍س‍ی‌ ب‍ن‍زن‌ ب‍ر روی‌ پ‍روف‍ای‍ل‌ ل‍ی‍پ‍ی‍دی‌ و رف‍ت‍اری‌ خ‍رگ‍وش‌

 

دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌،دک‍ت‍ر م‍ن‍ص‍وری‌

 

1390/11/24

زه‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ خ‍واه‌

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ای‍م‍ی‍ن‍ی‌ ای‍زات‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ آن‍ال‍وگ‌ ه‍ای‌ س‍ون‍ی‌ ت‍ی‍ن‍ی‍ب‌ و ب‍ررس‍ی‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د رگ‌ زای‍ی‌ آن‌ ه‍ا

 

دک‍ت‍ر درخ‍ش‍ن‍ده‌

 

1390/11/29

م‍ج‍ی‍د اف‍ش‍اری‌

س‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‌.ص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍رون‌ ت‍ن‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ ح‍اوی‌ اروی‌ م‍ت‍وت‍رک‍س‍ات‌...

 

دک‍ت‍ر پ‍روی‍ز م‍ه‍اج‍ری‌

دک‍ت‍ر غ‍لام‍ی‍ن‌،دک‍ت‍ر رض‍ای‍ی‌

1390/12/01

ی‍زدان‌ خ‍م‍ی‍س‌ آب‍ادی‌

ب‍ررس‍ی‌ ژن‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ م‍وپ‍ی‍روس‍ی‍ن‌ و ف‍راوان‍ی‌ ان‍ه‍ا درای‍زول‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍اف‍ی‍ل‍وک‍وک‍وس‌ اورئ‍وس‌...

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌

ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

1390/12/13

ن‍رگ‍س‌ زن‍دی‍ه‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍رررس‍ی‌ اث‍رات‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ پ‍الادی‍وم‌ دارای‌ ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ اس‍ک‍واری‍ک‌ اس‍ی‍د و س‍ول‍ف‍وس‍وک‍س‍ی‍ن‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

 

1390/12/14

س‍ج‍اد ج‍ه‍ان‍گ‍رد ی‍ک‍ت‍ا

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ره‍م‌ ک‍ن‍ش‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ ف‍ل‍وئ‍وروک‍ی‍ن‍ول‍ون‍ه‍ای‌ nاس‍ت‍خ‍لاف‌ دارپ‍ی‍پ‍رازی‍ن‍ی‍ل‌ ب‍ا dnaت‍وس‍ط م‍دل‍س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌...

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌، دک‍ت‍ر م‍ه‍رع‍ل‍ی‌ رح‍ی‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر م‍ن‍ص‍ور رض‍ای‍ی‌،آق‍ای‌ س‍ی‍دارش‍اد ن‍دای‍ی‌

1390/12/16

س‍ع‍ی‍ده‌ م‍ل‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍رم‍ی‍م‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ آب‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ از ج‍ن‍س‌ Artemisiaب‍رزخ‍م‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ د م‍وش‍ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ن‍ر و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ای‌ دی‍اب‍ت‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍روم‍دی‌

1390/12/21

ی‍زدان‌ ب‍ه‍م‍ن‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ داک‍ی‍ن‍گ‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌...

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

 

1390/12/21

ف‍ری‍ب‍رز م‍ش‍رف‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌...

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

دک‍ت‍ر م‍ن‍ص‍ور رض‍ای‍ی‌

1390/12/21

س‍ه‍ی‍لا ب‍ه‍رام‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ی‍ده‍ای‌ چ‍رب‌ ت‍ران‍س‌ ب‍رخ‍ی‌ از ک‍ی‍ک‌ ه‍ا ش‍ی‍ری‍ن‍ی‌ ه‍ا و م‍ی‍ان‌ وع‍ده‌ ه‍ای‌ ع‍رض‍ه‌ ش‍ده‌ در ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌،دک‍ت‍ر پ‍اس‍دار

دک‍ت‍ر م‍ن‍ص‍ور رض‍ای‍ی‌

1391/01/15

پ‍ون‍ه‌ راح‍م‍ی‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ان‍واع‌ و م‍ی‍زان‌ اس‍ی‍ده‍ای‌ چ‍رب‌ م‍وج‍ود در ب‍رخ‍ی‌ از م‍ح‍ص‍ولات‌ ل‍ب‍ن‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ده‌ در ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍رف‍روم‍دی‌

1391/01/15

ع‍ل‍ی‌ ع‍س‍گ‍ری‌

س‍ن‍ت‍زو ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍داخ‍لات‌ دارو و رس‍پ‍ور ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ داک‍ی‍ن‍گ‌...

 

دک‍ت‍رت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌،دک‍ت‍ر غ‍لام‍ی‍ن‌

 

1391/01/15

ع‍ل‍ی‌ ع‍اب‍دی‌

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ج‍وی‍ز و م‍ص‍رف‌ م‍ن‍طق‍ی‌ داروه‍ا در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌۱۳۸۸

 

 

دک‍ت‍ر غ‍لام‍ی‍ن‌،دک‍ت‍ر رض‍ای‍ی‌

1391/01/21

ن‍وی‍د ش‍اون‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ژن‍وت‍ای‍پ‌ ه‍ای‌ blaدر ای‍زول‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ودوم‍ون‍اس‌ ای‍روژی‍ن‍وزا ج‍دا ش‍ده‌ از ب‍ی‍م‍اران‌...

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌،دک‍ت‍ر پ‍اس‍دار

 

1391/01/21

ف‍اطم‍ه‌ ک‍ارون‍د

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ی‍ده‍ای‌ چ‍رب‌ ت‍ران‍س‌ م‍وج‍ود در ب‍ع‍ض‍ی‌ از م‍واد غ‍ذای‍ی‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‍ی‌ ع‍رض‍ه‌ ش‍ده‌ در ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

 

ام‍ی‍ر ک‍ی‍ان‍ی‌،ق‍ب‍اد س‍ل‍ی‍م‍ی‌

 

1391/01/28

وح‍ی‍د ام‍ی‍ن‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ژن‍وت‍ای‍پ‌ ه‍ای‌ ب‍ا دوز م‍ص‍رف‍ی‌ واراف‍اری‍ن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ت‍ع‍وی‍ض‌ دری‍چ‍ه‌ ش‍ده‌ در ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌،دک‍ت‍ر درخ‍ش‍ن‍ده‌

دک‍ت‍ر اب‍راه‍ی‍م‍ی‌

1391/01/28

س‍ون‍ی‍ا م‍ی‍ر ف‍خ‍رای‍ی‌

م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍رات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رم‍ولاس‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ح‍اوی‌ ع‍ص‍اره‌ گ‍ی‍اه‌ ش‍اه‍ت‍ره‌...

 

دک‍ت‍ر س‍ی‍اه‍ی‌،دک‍ت‍ر ت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌

دک‍ت‍ر ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ ک‍ار،دک‍ت‍ر ن‍ج‍ف‍ی‌

1391/02/04

وح‍ی‍ده‌ آق‍اب‍اب‍ا ق‍ره‌ ب‍اغ‌

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دارک‌ دارو در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌۸۹-۹۰

 

دک‍ت‍ر ف‍روم‍دی‌،دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ اب‍ادی‌،دک‍ت‍ر ک‍ری‍م‍ی‌

1391/02/04

آرزو لاری‌

س‍ن‍ت‍ز و ارزی‍اب‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ nآری‍ل‌ داروی‌ م‍داف‍ی‍ن‍ی‍ل‌ ب‍ر س‍طح‌ ه‍وش‍ی‍اری‌ م‍وش‌ س‍وری‌ آل‍ب‍ی‍ن‍و

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ پ‍ورم‍ت‍ع‍ب‍د

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

1391/02/12

س‍ارا م‍ح‍م‍ودی‌

ارزی‍اب‍ی‌ اث‍ر گ‍ی‍رن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍وس‍ک‍اری‍ن‍ی‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ر اخ‍ت‍لالات‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ح‍اف‍ظه‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ی‍ن‍دل‍ی‍ن‍گ‌ ال‍ق‍ا ش‍ده‌ ت‍وس‍ط پ‍ن‍ت‍ل‍ی‍ن‌ ت‍ت‍رازول‌...

 

دک‍ت‍ر خ‍زای‍ی‌

دک‍ت‍ر غ‍لام‍ی‍ن‌

1391/02/12

زه‍را ع‍ب‍اس‌ آب‍ادی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ع‍ص‍اره‌ ه‍ی‍دروال‍ک‍ل‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ ش‍ن‍گ‌ ب‍ر روی‌ زخ‍م‌ م‍ع‍ده‌ ن‍اش‍ی‌ از ات‍ان‍ول‌ در م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ن‍ر

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

 

1391/02/12

م‍ح‍م‍د طاه‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و ن‍وع‌ اس‍ی‍ده‍ای‌ چ‍رب‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ a-e-dدر ان‍واع‌ ف‍راورده‌ ه‍ای‌ ام‍گ‍ا ۳ م‍وج‍ود در ای‍ران‌

 

دک‍ت‍ر ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌

 

1391/02/24

س‍ح‍ر ف‍ت‍ی‌

ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ک‍ای‍ت‍وزان‌ ح‍اوی‌ داروی‌ ج‍م‍س‍ی‍ت‍اب‍ی‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ج‍ذب‌ خ‍وراک‍ی‌ آن‌ در م‍دل‌ س‍اک‌ روده‌ ای‌ ...

 

دک‍ت‍ر ب‍اب‍ک‌ غ‍ل‍ام‍ی‍ن‌

دک‍ت‍ر م‍ن‍ص‍ور رض‍ای‍ی‌

1391/02/24

ه‍ادی‌ ب‍اق‍ر زاده‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍وع‌ و ش‍ی‍وع‌ م‍ص‍رف‌ دارو در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌۹۰-۹۱

 

 

 

1391/02/24

ن‍س‍ی‍م‌ اس‍ع‍دی‌

س‍اخ‍ت‌ ح‍س‍گ‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍وم‍ت‍ری‌ ج‍دی‍د و ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ ب‍رای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ آت‍وراس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ در ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ داروی‍ی‌ رای‍ج‌  در ای‍ران‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

 

1391/02/24

س‍ج‍اد ان‍دی‍ش‍ه‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ن‍ی‍ت‍روف‍ن‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ام‍ی‍د ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر رض‍ا ت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌

1391/02/24

ه‍ی‍وا رض‍ای‍ی‌

ک‍ارب‍رد م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ک‍وان‍ت‍وم‌ در طراح‍ی‌ و س‍ن‍ت‍ز پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ ق‍ال‍ب‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ت‍ادون‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍لاس‍م‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ...

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ اب‍ادی‌

1391/02/27

ن‍دا اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ش‍اب‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ اث‍رات‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ روی‌ و پ‍الادی‍م‌ ب‍ا اف‍ل‍وک‍س‍اس‍ی‍ن‌ ب‍ر روی‌ رده‌ ه‍ای‌ س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ س‍رطان‍ی‌...

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

 

1391/02/27

اح‍س‍ان‌ ک‍رم‍ی‍ان‌

اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د داروی‌ م‍ت‍اپ‍روت‍رون‍ل‌ ار پ‍لاس‍م‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ ق‍ال‍ب‌ م‍ل‍ک‍ول‍ی‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ول‍ت‍ام‍ت‍ری‌ ان‌ ت‍وس‍ط ال‍ک‍ت‍روده‍ای‌ ...

 

دک‍ت‍ر م‍ظف‍ر خ‍زاع‍ی‌

 

1391/02/27

م‍ری‍م‌ ف‍ی‍ض‌ م‍ه‍دوی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ع‍ص‍اره‌ ه‍ی‍دروال‍ک‍ل‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ ش‍ن‍گ‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ آن‍زی‍م‍ی‌ و ن‍ی‍ت‍ری‍ک‌ اک‍س‍ای‍د ن‍اش‍ی‌ از ات‍ان‍ول‌ در ک‍ب‍د م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ن‍ر

 

ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌

 

1391/03/20

ص‍دی‍ق‍ه‌ س‍ادات‌ م‍وس‍ی‌ زاده‌

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رون‌ ت‍ن‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ ن‍ی‍ت‍روک‍م‍پ‍ت‍وت‍س‍ی‍ن‌ در ح‍ام‍ل‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ...

 

دک‍ت‍ر زض‍ا خ‍دارح‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

1391/03/27

م‍ح‍م‍د م‍ص‍طف‍ی‌ ن‍ادی‌

م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‍ک‌ ب‍ره‍م‍ک‍ن‍ش‌ ک‍ورک‍وم‍ی‍ن‌ ب‍ا ف‍رم‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ت‍ع‍غ‍ی‍ی‍ر ی‍اف‍ت‍ه‌ آل‍ب‍وم‍ی‍ن‌ و ک‍ازئ‍ی‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ت‍ح‍وی‍ل‌ ک‍ورک‍وم‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ه‍دف‌ ت‍وس‍ط ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ م‍ذک‍ور

 

دک‍ت‍ررض‍ا ت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌

 

1391/03/27

ای‍وب‌ ک‍م‍اس‍ی‌

ج‍م‍ع‌ آوری‌ و م‍س‍ت‍ن‍د س‍ازی‌ ف‍ورم‍ولاس‍ی‍ون‍ه‍ا و روش‍ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ردم‍ی‌ در اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ و ک‍ردس‍ت‍ان‌

 

دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌

 

1391/03/31

ش‍ی‍م‍ا ن‍واب‍ی‌

ارائ‍ه‌ روش‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ خ‍ال‍ص‌ س‍ازی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ روش‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ گ‍لاب‍ری‍دی‍ن‌ از ری‍ش‍ه‌ گ‍ی‍اه‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ب‍ی‍ان‌

 

دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌، دک‍ت‍ر ف‍روم‍دی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

1391/04/12

ام‍ی‍د ح‍ی‍دری‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ اث‍ر ض‍دل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ای‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ ...

 

دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌، دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍زاده‌

دک‍ت‍ر ف‍روم‍دی‌

1391/04/14

ن‍اه‍ی‍ده‌ م‍ه‍دوی‌ اق‍دم‌

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌۱،۳، ۴ت‍ی‍ادی‍ازول‌ ه‍ای‌ ح‍اوی‌ گ‍روه‌ ای‍زو ک‍روم‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ج‍ف‍ت‌ ش‍دن‌ ه‍ی‍دروژن‌ زدای‌ م‍ت‍ق‍اطع‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ اب‍ادی‌

 

1391/04/18

ال‍ه‍ام‌ اق‍ب‍ال‍ی‍ان‌

س‍ن‍ت‍ز داک‍ی‍ن‍گ‌ و ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌...

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ع‍ب‍ی‍ری‌

1391/04/24

م‍ح‍م‍درض‍ا ص‍اب‍رک‍اری‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍دم‍ی‍ک‍روب‍ی‌ و س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ره‍م‍ک‍ن‍ش‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ روی‌...

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر ف‍روم‍دی‌

1391/04/26

زم‍ان‌ ح‍س‍ن‍ون‍د

س‍ن‍ت‍ز،ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍داخ‍لات‌ دارو و رس‍پ‍ت‍ور ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ داک‍ی‍ن‍گ‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌...

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍دی‌،دک‍ت‍ر م‍درس‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ب‍ی‍ری‌،م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌،ب‍ت‍ول‍ی‌

1391/05/21

روی‍ا ش‍ه‍س‍واری‌

م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍رات‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ ض‍د ب‍اک‍ت‍ری‍ای‍ی‌،ض‍د ق‍ارچ‍ی‌ و ض‍د اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ م‍ت‍ان‍ئ‍ل‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ م‍ی‍ن‍دی‍وم‌...

 

دک‍ت‍ر م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌،دک‍ت‍ر ک‍ری‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر م‍درس‍ی‌،دک‍ت‍ر ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌

1391/06/27

ع‍اطف‍ه‌ ش‍ه‍ب‍ازی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ض‍د ق‍ارچ‍ی‌ پ‍وس‍ت‌ س‍اق‍ه‌ گ‍ون‍ه‌ ای‌ از ج‍ن‍س‌ گ‍ز ع‍ل‍ی‍ه‌ اپ‍ی‍درم‍وف‍ی‍ت‍ون‌ ف‍ل‍وک‍وزوم‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ش‍ت‌ و ت‍رای‍ک‍وف‍ای‍ت‍ون‌ و...

 

دک‍ت‍ر م‍ص‍طف‍ای‍ی‌

دک‍ت‍ر درخ‍ش‍ن‍ده‌

1391/06/27

م‍ری‍م‌ اب‍وال‍ق‍اض‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ ض‍د ت‍ک‍ث‍ی‍ری‌ و آپ‍وپ‍ت‍وزی‌ ع‍ص‍اره‌ آب‍ی‌ ال‍ک‍ل‍ی‌ ب‍ول‍ب‌ م‍وس‍ی‍ر و ف‍راک‍س‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ ان‌ ب‍ر رده‌ ه‍ای‌ ت‍وم‍وری‌ ...

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

 

1391/06/27

رض‍وان‌ ف‍ری‍دون‍ی‌

طراح‍ی‌ س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌...

 

دک‍ت‍ر م‍ج‍رب‌

دک‍ت‍ر ق‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌

1391/07/02

وح‍ی‍ده‌ اح‍م‍د پ‍ور

ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ پ‍م‍اد و ژل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ از ع‍ص‍اره‌ ه‍ی‍دروال‍ک‍ل‍ی‌ م‍ازو

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،دک‍ت‍ر ف‍روم‍دی‌

 

1391/07/02

ن‍ازن‍ی‍ن‌ س‍ادات‌ ع‍ف‍ن‍ان‌ زاده‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ت‍ی‍ت‍روب‍ن‍زآم‍ی‍د و ب‍ن‍زوت‍ی‍وآم‍ی‍د ب‍ا اث‍رات‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر ف‍روم‍دی‌

1391/07/22

پ‍ی‍ام‌ م‍رادی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍داخ‍لات‌ دارو و رس‍پ‍ت‍و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ داک‍ی‍ن‍گ‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌...

 

دک‍ت‍ر ق‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌

 

1391/08/10

م‍ح‍س‍ن‌ ف‍ات‍ح‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ اک‍س‍ی‍پ‍ی‍ان‌ ه‍ای‌ pva,hpmc,,nacmc درخ‍واص‌ ض‍د ب‍اک‍ت‍ری‍اب‍ی‌ آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ اری‍ت‍روم‍ای‍س‍ی‍ن‌ وت‍ت‍راس‍ای‍ک‍ل‍ی‍ن‌

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،دک‍ت‍ر ح‍م‍ی‍د ن‍دری‌

1391/08/23

آرام‌ اح‍م‍دی‌

س‍ن‍ت‍ز،م‍دل‌ س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ان‍زی‍م‌ اس‍ت‍ی‍ل‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ اس‍ت‍راز...

 

دک‍ت‍ر م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌

دک‍ت‍ر م‍درس‍ی‌

1391/08/23

زه‍را ب‍اق‍ری‌ ن‍س‍ب‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د ق‍ارچ‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ای‌ ت‍ام‌ آب‍ی‌ و ه‍ی‍دروال‍ک‍ل‍ی‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ گ‍زن‍ه‌ ب‍ر روی‌ م‍ی‍ک‍روس‍پ‍وروم‌...

 

دک‍ت‍ر اس‍ح‍ق‌ ک‍ری‍م‍ی‌،دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌

 

1391/08/23

ل‍ی‍لا ن‍ورع‍ل‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ه‍ای‍پ‍واروی‍س‍م‍ک‌ ع‍ص‍اره‌ ی‌ ه‍ی‍دروال‍ک‍ل‍ی‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌

 

دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ک‍ی‍ان‍ی‌، دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ع‍ی‍ن‍ی‌

دک‍ت‍ر وی‍س‍ی‌ رای‍گ‍ان‍ی‌،دک‍ت‍ر ش‍ک‍ی‍ب‍ا

1391/09/20

اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ک‍ی‍ان‍ف‍رد

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ارت‍ب‍اط ژن‍وت‍ی‍پ‌ ه‍ای‌(ifn-(t874a) stst -4(t90089c) stst-6(g2964aو خ‍طر اب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍م‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

 

دک‍ت‍ر ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌

دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌،دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1391/09/25

ش‍م‍س‍ی‌ ح‍ی‍دری‍ان‌

س‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‌ و س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ش‍ده‌ ب‍ا ف‍ولات‌

 

دک‍ت‍رک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌،دک‍ت‍ر م‍ری‍م‌ م‍ق‍ص‍ودی‌

 

1391/10/04

زه‍را ی‍اری‌

م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر ف‍رای‍ن‍د ک‍ری‍س‍ت‍ال‍ی‍زاس‍ی‍ون‌ ک‍روی‌ ک‍ارب‍ام‍ازپ‍ی‍ن‌

 

دک‍ت‍ر ق‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ش‍ه‍لا م‍ی‍رزای‍ی‌

1391/10/04

وح‍ی‍د ه‍م‍ت‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ک‍وک‍ری‍س‍ت‍ال‍ه‍ای‌ ک‍لاری‍ت‍روم‍ای‍س‍ی‍ن‌ اوره‌ ب‍ا روش‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رواس‍پ‍ی‍ن‍ی‍ن‍گ‌ ف‍ری‍ز درای‍ی‍ن‍گ‌...

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌،دک‍ت‍ر خ‍دارح‍م‍ی‌

 

1391/10/04

ع‍اطف‍ه‌ رش‍ی‍دی‌

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‍ی‌ از ت‍ری‌ آزول‍ی‍دی‍ن‌ دی‍ون‍ه‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ال‍دوز ردوک‍ت‍از ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د ک‍ات‍اراک‍ت‌

 

دک‍ت‍ر ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌

 

1391/10/05

م‍رت‍ض‍ی‌ ق‍اس‍م‌ ن‍ژاد

س‍اخ‍ت‌ پ‍م‍پ‌ اس‍م‍وت‍ی‍ک‌ خ‍وراک‍ی‌ ح‍اوی‌ داروی‌ ب‍وس‍پ‍ی‍رون‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ای‍ج‍اد ره‍ش‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

 

1391/10/12

ح‍ن‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ظری‌ طرح‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌۲ -ف‍ن‍ی‍ل‌-ت‍ی‍ازول‌۴-ک‍رب‍وک‍س‍ام‍ی‍د و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ک‍اس‍پ‍از۳-ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ م‍دی‍ات‍ور ک‍ل‍ی‍دی‌ آپ‍اپ‍ت‍وز در س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ س‍رطان‍ی‌

 

دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌

 

1391/10/12

طی‍ب‍ه‌ ح‍ات‍م‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ت‍ام‌ ف‍ن‍ل‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ا و ف‍راک‍س‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ درم‍ن‍ه‌ ی‌ دوس‍ال‍ه‌

 

دک‍ت‍ر ق‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ش‍ه‍لا م‍ی‍رزای‍ی‌

1391/10/26

م‍ح‍س‍ن‌ راش‍دی‌

طراح‍ی‌ روش‌ ال‍ک‍ت‍رواس‍پ‍ی‍ن‍ی‍ن‍گ‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ی‍ک‍رو و ن‍ان‍و ذرات‌ ک‍لاری‍ت‍روم‍ای‍س‍ی‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ام‍ل‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ وی‍ن‍ی‍ل‌ پ‍ی‍رول‍ی‍دون‌ و پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ گ‍ل‍ی‍ک‍ول‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍روم‍دی‌

 

1391/10/26

ح‍ج‍ت‌ ه‍رس‍م‍ی‌ ن‍ی‍ک‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ -nف‍ل‍وروب‍ن‍زآم‍ی‍د و ب‍ن‍زوت‍ی‍وآم‍ی‍د ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ک‍ی‍ان‍ی‌

دک‍ت‍ر ی‍دال‍ل‍ه‌ ش‍ک‍ی‍ب‍ا

1391/11/14

س‍ی‍د ص‍اب‍ر م‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر داروی‌ ت‍م‍وزول‍وم‍ای‍د ب‍ر ب‍ی‍ان‌ mmpf-mmp9-vegfو گ‍ی‍رن‍ده‌ ه‍ای‌ ک‍م‍وک‍ای‍ن‍ی‌  cxcr4و اث‍رات‌ ض‍د ت‍ک‍ث‍ی‍ری‌ س‍ای‍ت‍و ت‍و ک‍س‍ی‍ک‌...

 

دم‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍اع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‍

1391/11/14

روزب‍ه‌ س‍ل‍طان‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌-۱-ف‍ن‍ی‍ل‌-۳-پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌۲-ای‍ل‌) پ‍روپ‌ -۲-ان‌-۱-اون‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍زض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

1391/11/24

ن‍دا ح‍ی‍دری‍ان‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‍-n)۵- م‍رک‍اپ‍ت‍و،۳،۱-۴-ت‍ی‍ادی‍ازول‌ ف‍ن‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ام‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ض‍د س‍رطان‌ در م‍ح‍ی‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ک‍ی‍ان‍ی‌

دک‍ت‍ر ش‍ک‍ی‍ب‍ا،دک‍ت‍ر غ‍لام‍ی‍ن‌

1391/12/12

ارس‍طو س‍راب‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر داروه‍ای‌ م‍ت‍وت‍رک‍س‍ات‌ و ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ ک‍ل‍روب‍ی‍ن‌ ب‍ر روی‌ ب‍ی‍ان‌ و ب‍روز رس‍پ‍ت‍ور ک‍م‍وک‍ای‍ن‍ی‌ cxcr4و اث‍رات‌ س‍ای‍ت‍وت‍وک‍س‍ی‍ک‌ و آپ‍وپ‍ت‍وت‍ی‍ک‌...

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌

1391/12/20

زه‍را ن‍ی‍ازی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌۲،-۶دی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ -۴-ف‍ن‍ی‍ل‌-۱-۴-دی‌ ه‍ی‍دروپ‍ی‍ری‍دی‍ن‌۳-۵ - دی‌ ای‍ل‌ ب‍ی‍س‌(ف‍ن‍ی‍ل‌ م‍ت‍ان‍ون‌) دارای‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ و م‍ت‍وک‍س‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ه‍ت‍روپ‍ل‍ی‌ اس‍ی‍د در ش‍رای‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر ب‍اب‍ک‌ غ‍لام‍ی‍ن‌،دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ع‍ی‍ن‍ی‌

دک‍ت‍ر م‍ن‍ص‍ور رض‍ای‍ی‌

1391/12/20

ام‍ی‍د ع‍ل‍ی‍م‍رادی‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ پ‍ی‍وگ‍ل‍ی‍ت‍ازون‌ ب‍ر ت‍ظاه‍رات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ و ب‍ی‍وم‍ارک‍ره‍ای‌ ال‍ت‍ه‍اب‍ی‌ س‍رم‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍م‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍روم‍دی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌

1392/01/19

م‍ه‍دی‌ گ‍رم‍س‍ی‍ری‌ م‍ه‍وار

س‍ن‍ت‍ز داک‍ی‍ن‍گ‌ و ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ی‍ل‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ اس‍ت‍راز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ...

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌،دک‍ت‍ر رض‍ا خ‍دارح‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

1392/01/19

م‍ری‍م‌ خ‍ال‍ق‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ ۴ ف‍ن‍ی‍ل‌ ک‍روم‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍وری‍ک‌ اس‍ی‍د و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ و م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ض‍د رگ‍زای‍ی‌ ان‌ ه‍ا

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

1392/01/19

ال‍ه‍ام‌ م‍ح‍م‍دی‌ ن‍ژاد

س‍ن‍ت‍ز م‍ول‍ک‍ولار داک‍ی‍ن‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ان‍زی‍م‌ ه‍ی‍س‍ت‍ون‌ داس‍ت‍ی‍لاز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ...

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌،دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌

 

1392/02/18

ن‍رگ‍س‌ ن‍ع‍م‍ت‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ ح‍اد و ت‍ح‍ت‌ م‍زم‍ن‌ ع‍ص‍اره‌ آب‍ی‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ چ‍ای‌ ک‍وه‍ی‌ در م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ن‍ژاد وی‍س‍ت‍ار

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌،دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍روم‍دی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1392/02/18

م‍ری‍م‌ م‍ه‍دی‍ان‌

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د۷ - اس‍ت‍خ‍لاف‌ ش‍ده‌ ی‌ ف‍ل‍وروک‍ی‍ن‍ول‍ون‌ ح‍اوی‌ ت‍ری‌ ازول‍ی‍دی‍ن‌ دی‌ اون‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ در ش‍رای‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

1392/02/18

م‍ن‍ی‍ژه‌ رض‍وان‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ -nف‍ن‍ی‍ل‌ پ‍ارات‍ول‍ی‍ل‌ ت‍ی‍ازول‌ ک‍رب‍وک‍س‍ام‍ی‍د در م‍ح‍ی‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍وام‍ل‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر ب‍اب‍ک‌ غ‍لام‍ی‍ن‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

1392/02/23

طاه‍ره‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د ت‍ش‍ن‍ج‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ای‍زوای‍ن‍دول‍ی‍ن‌۱-۳ - دی‍ون‌ در م‍وش‌ س‍وری‌

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا

 

1392/02/23

س‍ح‍ر ب‍ازرگ‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ ح‍اد و ت‍ح‍ت‌ م‍زم‍ن‌ ک‍وم‍اری‍ن‌ اوس‍ت‍ول‌ از ری‍ش‍ه‌ گ‍ی‍اه‌ ج‍اش‍ی‍ر prangos ferulacea در ج‍ون‍دگ‍ان‌

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،دک‍ت‍ر ح‍م‍ی‍د ن‍دری‌

1392/03/11

ن‍ص‍ی‍ب‍ه‌ ع‍ب‍دی‌

س‍ن‍ت‍ز م‍دل‌ س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ آن‍زی‍م‌ اس‍ت‍ی‍ل‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ اس‍ت‍راز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌۲ -(۲-(۴-ب‍ن‍زوئ‍ی‍ل‌ پ‍ی‌ پ‍رازی‍ن‌ -۱-ای‍ل‌-) ات‍ی‍ل‌)ای‍زوای‍ن‍دول‍ی‍ن‌۱-۳ -دی‍ون‌ ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د آل‍زای‍م‍ر

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

1392/03/28

ام‍ان‍ج‌ خ‍ورن‍د

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌-۲ف‍ن‍ی‍ل‌ n ت‍ری‌-ف‍ل‍وروم‍ت‍ی‍ل‌ -ت‍ی‍ادی‍ازول‌ -۲-ای‍ل‌ اس‍ت‍ام‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ال‍ق‍ا ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ اپ‍وپ‍ت‍وزی‍س‌ ب‍ا اث‍رات‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1392/03/28

س‍پ‍ی‍ده‌ ف‍ره‍ادی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ -۶ام‍ی‍ن‍و-اری‍ل‌-م‍ت‍ی‍ل‌-دی‌ ه‍ی‍دروپ‍ی‍ران‍و پ‍ی‍رازول‌- ک‍رب‍ون‍ی‍ت‍ری‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍وراک‍س‌ ب‍ا پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ض‍د س‍رطان‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌:دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ص‍طف‍ای‍ی‌

1392/04/10

م‍ری‍م‌ ع‍ل‍ی‌ پ‍ور

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و آپ‍وپ‍ت‍وز ن‍اش‍ی‌ از ک‍وم‍اری‍ن‌ ه‍ای‌ ج‍دا ش‍ده‌ از ری‍ش‍ه‌ گ‍ی‍اه‌ ج‍اش‍ی‍ر در س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ س‍رطان‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ق‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌

1392/04/10

ال‍ه‍ام‌ ن‍م‍دی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ی‍س‍ت‍ات‍ی‍ن‌ و ارزی‍اب‍ی‌ اث‍ر ض‍د ق‍ارچ‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ در ک‍ان‍دی‍دا ال‍ب‍ی‍ک‍ن‍س‌

 

دک‍ت‍ر ق‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،دک‍ت‍ر م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌

1392/05/05

آم‍ی‍ن‍ه‌ ش‍اک‍ری‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ان‍و ذرات‌ PLGAات‍ص‍ال‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ گ‍ل‍وک‍زام‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ه‍دف‌ رس‍ان‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ب‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ ک‍ان‍دی‍دا ال‍ب‍ی‍ک‍ن‍س‌

 

دک‍ت‍ر ق‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1392/05/05

م‍ن‍ص‍وره‌ ق‍ی‍اس‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ PLGA ات‍ص‍ال‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ پ‍رازوس‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ه‍دف‌ رس‍ان‍ی‌ ف‍ل‍وت‍ام‍ی‍د ب‍ه‌ س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ س‍رطان‍ی‌ پ‍روس‍ت‍ات‌ رده‌ PC3

 

دک‍ت‍ر ق‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌، دک‍ت‍ر ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌

دک‍ت‍ر ش‍ه‍لا م‍ی‍رزای‍ی‌

1392/05/05

ن‍وی‍د ف‍ت‍اح‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ان‍و ف‍ی‍ب‍ره‍ای‌ س‍ی‍ک‍ل‍وس‍پ‍وری‍ن‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ ش‍ده‌ در پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ گ‍ل‍ی‍ک‍ول‌ و پ‍ل‍ی‌ وی‍ن‍ی‍ل‌ پ‍ی‍رول‍ی‍دون‌ ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍راه‍م‍ی‌ زی‍س‍ت‍ی‌...

 

دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا،دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

دک‍ت‍ر ق‍ن‍ادی‌

1392/05/05

رض‍ا س‍ل‍طان‍ی‌

اس‍ت‍ان‍داردس‍ازی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اول‍ئ‍وگ‍م‌ رزی‍ن‌ ان‍ق‍وزه‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

دک‍ت‍ر ن‍ج‍ف‍ی‌

1392/05/05

ن‍ی‍ک‍و اک‍ب‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ خ‍ل‍وص‌ م‍ت‌ آم‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ن‍اخ‍ال‍ص‍ی‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود در م‍ح‍م‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌

 

1392/05/05

زه‍را م‍ه‍دی‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ اث‍ر ض‍د دی‍اب‍ت‍ی‌ ۱۱۲۳۹ در رت‌

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1392/06/18

ش‍ه‍اب‌ ارادت‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ض‍د س‍رطان‍ی‌ و اث‍رات‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ و ب‍ن‍زی‍ل‍ی‍دن‌  ب‍ن‍زوف‍وران‍ون‌

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌،دک‍ت‍ر درخ‍ش‍ن‍ده‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ص‍طف‍ای‍ی‌

1392/06/18

اق‍دس‌ ج‍لال‍ی‌ زاده‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ن‍ی‍ت‍روک‍م‍پ‍ت‍وت‍س‍ی‍ن‌ و ن‍ان‍و ذرات‌ ح‍اوی‌ آن‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ب‍ی‍ان‌ ژن‌ ه‍ای‌ درگ‍ی‍ر در آپ‍پ‍ت‍وز و م‍ی‍زان‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ک‍اس‍پ‍از در رده‌ س‍ل‍ول‍ی‌ س‍رطان‍ی‌ ت‍خ‍م‍دان‌ ان‍س‍ان‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ق‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،دک‍ت‍ر م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌

1392/06/18

م‍ص‍طف‍ی‌ ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌ ک‍لاه‌ ک‍ج‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ان‍وذزات‌ galactossamine ب‍ارگ‍ذاری‌ ش‍ده‌ ب‍ا آم‍ف‍وت‍ری‍س‍ی‍ن‌ bو ارزی‍اب‍ی‌ اث‍ر ض‍د ق‍ارچ‍ی‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ در ک‍ان‍دی‍دا آل‍ب‍ی‍ک‍ن‍س‌

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

دک‍ت‍ر م‍ج‍رب‌

1392/06/18

اک‍رم‌ خ‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ ح‍اد و ت‍ح‍ت‌ م‍زم‍ن‌ ع‍ص‍اره‌ ی‌ ه‍ی‍دروات‍ان‍ول‍ی‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ ش‍ن‍گ‌ در م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ن‍ژاد وی‍س‍ت‍ار

 

دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌،دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

 

1392/06/18

م‍ری‍م‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ع‍ص‍اره‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ درم‍ن‍ه‌ دوس‍ال‍ه‌ و درم‍ن‍ه‌ طلای‍ی‌ ب‍ر اس‍ت‍رس‌ اک‍س‍ی‍دات‍ی‍و ال‍ق‍ا ش‍ده‌ ت‍وس‍ط پ‍راک‍س‍ی‍د ه‍ی‍دروژن‌ در س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ک‍ی‍ان‍ی‌

دک‍ت‍ر اس‍د وی‍س‍ی‌ رای‍گ‍ان‌

1392/07/02

آت‍ن‍ا گ‍ودرزی‌

ب‍ررس‍ی‌ ژن‍وت‍ای‍پ‌ (I/D) ان‍زی‍م‌ ACE در ری‍س‍ک‌ اب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍م‌ در غ‍رب‌ ای‍ران‌

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،دک‍ت‍ر ح‍م‍ی‍د ن‍دری‌

1392/07/02

س‍م‍ی‍را س‍ل‍طان‍ی‌ درب‍ن‍دی‌

س‍ن‍ت‍ز، م‍دل‌ س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و ب‍رررس‍ی‌ اث‍ر م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ آن‍زی‍م‌ اس‍ت‍ی‍ل‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ اس‍ت‍راز، م‍ش‍ت‍ق‍ات‌۴ - (۱، ۳دی‌ اک‍س‍و ای‍زوای‍ن‍دول‍ی‍ن‌-۲-ای‍ل‌) ف‍ن‍ی‍ل‌ ب‍ن‍زام‍ی‍د ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د آل‍زای‍م‍ر

 

دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌

 

1392/07/07

ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍راون‍د

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ض‍د م‍الاری‍ای‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ درم‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ارم‍ن‍س‍ت‍ان‍ی‌ و ک‍وه‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ م‍ه‍ار ت‍ب‍ل‍ور زی‍س‍ت‍ی‌ ه‍م‌

 

دک‍ت‍ر ن‍اص‍ر ن‍ظری‌

دک‍ت‍ر ج‍ان‍ب‍خ‍ش‌ ،دک‍ت‍ر غ‍لام‍ی‍ن‌

1392/08/18

ف‍رش‍ی‍د ب‍ش‍ی‍ری‌

م‍طال‍ع‍ه‌ س‍رواپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌ ت‍وک‍س‍وژلاس‍م‍وزی‍س‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ HIVدر م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دری‍اف‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ داروه‍ای‌ ض‍د رت‍رووی‍روس‍ی‌  HAARTب‍ا ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍دون‌ دری‍اف‍ت‌  ای‍ن‌ داروه‍ا در اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ س‍ال‌۱۳۹۱

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ا اک‍ی‍ا

دک‍ت‍ر م‍ج‍رب‌:دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود ال‍ف‍ت‍ی‌ زاده‌

1392/08/25

م‍ه‍رداد ف‍رش‍چ‍ی‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ض‍د ب‍اک‍ت‍ری‍ای‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍وس‍ت‌ س‍اق‍ه‌ گ‍ی‍اه‌ گ‍ز گ‍ون‍ه‌ ی‌ رام‍وس‍ی‍س‍ی‍م‍ا ب‍ر س‍وی‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ات‍وژن‌ ب‍اک‍ت‍ری‍س‌ س‍ودوم‍ون‍اس‌ آئ‍روژی‍ن‍وزا

 

دک‍ت‍ر ب‍اب‍ک‌ غ‍لام‍ی‍ن‌، دک‍ت‍رن‍اص‍ر ن‍ظری‌

دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌ دک‍ت‍ر ی‍زدان‌ ح‍م‍زوی‌

1392/10/03

م‍ح‍س‍ن‌ م‍ل‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر درم‍ان‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ آب‍ی‌ پ‍وس‍ت‌ م‍ی‍وه‌ گ‍ی‍اه‌  punica granatumب‍ر روی‌ ل‍پ‍ت‍وم‍ون‍اده‍ای‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ش‍ت‌ و زخ‍م‍ه‍ای‌ ح‍اص‍ل‍ه‌ از ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا م‍اژور در م‍وش‍ه‍ای‌ س‍وری‌

 

دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌

 

1392/10/03

س‍ج‍اد ن‍اص‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍اخ‍ص‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ در م‍ن‍ه‌ ی‌ طلای‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا

دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌

1392/11/19

م‍اری‍ه‌ رض‍ای‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ی‍ت‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ی‍وه‌ زی‍ره‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ bunium persicum

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌،دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ص‍طف‍ای‍ی‌

1392/11/19

م‍ری‍م‌ م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ آری‍ا

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ک‍وم‍اری‍ن‌ ه‍ای‌ ج‍داش‍ده‌ از ری‍ش‍ه‌ گ‍ی‍اه‌ ج‍اش‍ی‍ر  prangos ferulaceaب‍ر آپ‍پ‍ت‍وز ن‍اش‍ی‌ از دوک‍س‍وزوب‍ی‍س‍ی‍ن‌ در رده‌ س‍ل‍ول‍ی‌  pc12ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍دل‌ س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا

 

1392/11/19

م‍ری‍م‌ رش‍ی‍دی‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ی‍ت‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ی‍دروات‍ان‍ول‍ی‌ چ‍رب‍ی‌ زدای‍ی‌ ش‍ده‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌

 

دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌

 

1392/12/03

زه‍ره‌ ن‍ظری‌

م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍ج‍ان‍س‍ی‌، ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌، داک‍ی‍ن‍گ‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ QSAR ت‍ع‍دادی‌ از آن‍ت‍اگ‍ون‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ای‍م‍ی‍دازول‌ و پ‍ی‍رول‌ گ‍ی‍رن‍ده‌ گ‍ل‍وک‍اگ‍ون‌ ان‍س‍ان‍ی‌

 

دک‍ت‍ر پ‍روی‍ز م‍ه‍اج‍ری‌

دک‍ت‍ر ف‍ری‍د ن‍ج‍ف‍ی‌، دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا

1392/12/17

ص‍ب‍ا ش‍رب‍ت‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ف‍راوان‍ی‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ ب‍ی‍م‍اری‍زای‍ی‌ غ‍ی‍ر چ‍س‍ب‍ن‍ده‌ در اس‍ی‍ن‍ت‍وب‍اک‍ت‍رب‍وم‍ان‍ی‌ م‍ول‍د ک‍رب‍اپ‍ن‍م‍از ج‍دا ش‍ده‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

 

دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌

 

1393/01/17

روژی‍ن‌ ن‍ادری‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ض‍د م‍الاری‍ای‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ در م‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ دوس‍ال‍ه‌،طلای‍ی‌ و ق‍رم‍ز ب‍رپ‍ای‍ه‌ م‍ه‍ار ت‍ب‍ل‍ور زی‍س‍ت‍ی‌ ه‍م‌

 

دک‍ت‍ر ق‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌:دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د ب‍رزگ‍ر ج‍لال‍ی‌

دک‍ت‍ر خ‍س‍رو ادی‍ب‌ ک‍ی‍ا

1393/01/17

م‍ه‍دی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ک‍وس‍ول‍وان‍س‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ح‍ل‍ول‍ی‍ت‌ داروه‍ا در م‍خ‍ل‍وط ه‍ای‌ اب‌ و پ‍روپ‍ی‍ل‍ن‌ گ‍ل‍ی‍ک‍ول‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ح‍ل‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ارب‍ام‍ازپ‍ی‍ن‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ دوت‍ای‍ی‌ آب‌ ک‍م‍ک‌ ح‍لال‌

 

دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‍ی‌:ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

ح‍م‍ی‍درض‍ا م‍ح‍م‍دی‌ م‍طل‍ق‌

1393/01/17

م‍ری‍م‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ض‍د دی‍اب‍ت‍ی‌ ال‍ی‍گ‍وس‍ا ک‍اری‍د ج‍داش‍ده‌ از گ‍ون‍ه‌ Rosaب‍ر پ‍روف‍ای‍ل‌ ژن‍ی‌ پ‍ان‍ک‍راس‌ در م‍وش‌ ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ن‍ر

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1393/01/17

م‍ح‍ی‍ا ام‍ی‍ر اف‍ش‍اری‌

س‍ن‍ت‍ز ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ال‍ق‍ا آپ‍وپ‍ت‍وزی‍س‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ ام‍ی‍ن‍و اک‍س‍و ف‍ن‍ی‍ل‌ ت‍ت‍راه‍ی‍دروس‍ی‍ک‍ل‍وپ‍ن‍ت‍اپ‍ی‍ران‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ت‍ری‍ل‌ در ش‍رای‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر پ‍روی‍ز م‍ه‍اج‍ری‌

دک‍ت‍ر ف‍ری‍د ن‍ج‍ف‍ی‌: دک‍ت‍ر خ‍دارح‍م‍ی‌

1393/01/17

ژال‍ه‌ رض‍ای‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ف‍راوان‍ی‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارزای‍ی‌ چ‍س‍ب‍ن‍ده‌ در اس‍ی‍ن‍ت‍وب‍اک‍ت‍ر ب‍وم‍ان‍ی‌ م‍ول‍د ک‍رب‍اپ‍ن‍م‍از ج‍دا ش‍ده‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‍

 

1393/01/17

م‍ه‍ران‌ م‍ه‍راب‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ف‍راک‍س‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍دروات‍ان‍ول‍ی‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ در م‍ن‍ه‌ دوس‍ال‍ه‌ و درم‍ن‍ه‌ طلای‍ی‌ ب‍ر آپ‍وپ‍ت‍وز ن‍اش‍ی‌ از اس‍ت‍رس‌ اک‍س‍ی‍دات‍ی‍و ال‍ق‍ا ش‍ده‌ ت‍وس‍ط دو ک‍س‍وروب‍ی‍س‍ی‍ن‌ در س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌

 

دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌:دک‍ت‍ر خ‍دارح‍م‍ی‌

 

1393/01/17

ام‍ی‍ن‌ ن‍وروزی‌

م‍دل‍س‍ازی‌ ت‍ج‍ان‍س‍ی‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ داک‍ی‍ن‍گ‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ QSAR ت‍ع‍دادی‌ از آگ‍ون‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ی‌ ب‍ی‌ آری‍ل‌ ات‍ی‍ل‌ ای‍م‍ی‍دازول‌ گ‍ی‍رن‍ده‌ ی‌ ب‍م‍ب‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍وع‌ ۳ ان‍س‍ان‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌:دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍رادی‌

1393/01/17

س‍ع‍ی‍د ص‍ی‍دی‌ ک‍ن‍گ‍ر ش‍اه‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ و داک‍ی‍ن‍گ‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ف‍ن‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ام‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ل‍ی‍پ‍واک‍س‍ی‍ژن‍اژ ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر درخ‍ش‍ن‍ده‌

دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌:دک‍ت‍ر ب‍اب‍ک‌ ای‍زدی‌

1393/02/09

م‍س‍ع‍ود س‍ی‍ف‍ی‌

ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ض‍د ت‍ک‍ث‍ی‍ری‌ و ض‍د ت‍وم‍وری‌ ن‍ان‍وذرات‌ ک‍ای‍ت‍وزان‍ی‌ ح‍اوی‌ داروی‌ ج‍م‍س‍ی‍ت‍اب‍ی‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ه‍ای‌ س‍رطان‍ی‌ در ش‍رای‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌ و درون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌:دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍رادی‌

1393/02/09

ح‍دی‍ث‌ ف‍ولادی‌

س‍ن‍ت‍ز ارزی‍اب‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ر ه‍م‍ک‍ن‍ش‌ ل‍ی‍گ‍ان‍د-رس‍پ‍ت‍ور م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ف‍ل‍ورو ب‍ن‍زام‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌ ل‍ی‍پ‍واک‍س‍ی‍ژن‍از ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر ادی‍ب‍ی‌:دک‍ت‍ر ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

دک‍ت‍ر ش‍ه‍لای‍ی‌ :دک‍ت‍ر خ‍دارح‍م‍ی‌

1393/02/09

م‍ی‍لاد م‍ن‍وچ‍ه‍ر آب‍ادی‌

س‍ن‍ت‍ز ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د رگ‌ زای‍ی‌ و داک‍ی‍ن‍گ‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍ادوزل‌ اس‍ت‍ام‍ی‍د ب‍ر روی‌ دوم‍ی‍ن‌ ت‍ی‍روزی‍ن‌ ک‍ی‍ن‍ازی‌ رس‍پ‍ت‍ور در ش‍رای‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌

 

1393/02/09

ع‍اطف‍ه‌ م‍وس‍وی‌

م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍ج‍ان‍س‍ی‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و داک‍ی‍ن‍گ‌ ت‍ع‍دادی‌ از آگ‍ون‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍وک‍س‍ام‍ی‍دی‌ گ‍ی‍رن‍ده‌ ی‌ م‍لان‍وک‍ورت‍ی‍ن‌ ن‍وع‌ چ‍ه‍ار

 

دک‍ت‍ر ب‍اب‍ک‌ غ‍لام‍ی‍ن‌

دک‍ت‍ر م‍ن‍ص‍ور رض‍ای‍ی‌

1393/02/10

ح‍م‍ی‍د روح‍ان‍ی‌

ن‍گ‍رش‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ درب‍اره‌ ت‍ج‍وی‍ز داروه‍ای‌ واردات‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ن‍م‍ون‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د داخ‍ل‌

 

دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌:دک‍ت‍ر غ‍لام‍رض‍ا ب‍ه‍رام‍ی‌

 

1393/02/10

س‍ج‍اد ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‍ی‌

ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ س‍ل‍ک‍وک‍س‍ی‍ب‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ف‍ل‍ورس‍ان‍س‌ و روش‌ ه‍ای‌ ک‍م‍وم‍ت‍ری‍ک‍س‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا روش‌ HPLC

 

ک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

1393/02/20

م‍ری‍م‌ ع‍زی‍زی‌

طراح‍ی‌ س‍ن‍ت‍ز ارزی‍اب‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ره‍م‍ک‍ن‍ش‌ ل‍ی‍گ‍ان‍درس‍پ‍ت‍ور م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ...

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

 

1393/02/20

س‍ح‍ر ق‍اس‍م‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ت‍ی‍ل‌ ت‍رش‍و ب‍وت‍ی‍ل‌ ات‍ر ب‍ر روی‌ س‍اخ‍ت‍ار DNA ب‍ا ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ازی‌ و م‍دل‌ س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

1393/02/31

زی‍ن‍ب‌ م‍ح‍ب‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ آن‍زی‍م‌ اس‍ت‍ی‍ل‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ اس‍ت‍راز و م‍دل‌ س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ب‍ن‍زی‍ل‌ پ‍ی‍پ‍رازی‍ن‌ ای‍ل‌ ات‍ی‍ل‌ آم‍ی‍ن‌ ای‍ن‍دول‍ی‍ن‌ اون‌ ب‍ا اث‍رات‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ض‍د ال‍زل‍ی‍م‍ر

 

دک‍ت‍ر ق‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ف‍ت‍اح‍ی‌:دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1393/02/31

ب‍ه‍زاد ش‍ه‍ب‍اری‌

طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ن‍ان‍وذرات‌ PLGA ب‍ارک‍ذاری‌ ش‍ده‌ ب‍ا  sirna-lipofectamineارزی‍اب‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ ژن‌ گ‍ی‍رن‍ده‌ ف‍اک‍ت‍ور رش‍د اپ‍ی‍درم‍ال‍ی‌ در رده‌ س‍ل‍ول‍ی‌ A431

 

دک‍ت‍ر ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌:دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

 

1393/02/31

ن‍ی‍وش‍ا ن‍ی‍ک‌ ان‍دی‍ش‌

ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ ن‍ان‍وذرات‌ زی‍س‍ت‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ذی‍ر ح‍اوی‌ داروی‌ م‍ت‍وک‍ل‍وپ‍رام‍ی‍د و ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ع‍ب‍ور آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ب‍رون‌ ت‍ن‌ س‍د خ‍ون‍ی‌-م‍غ‍زی‌

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1393/03/18

س‍ارا خ‍ام‍وش‍ی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍زی‍ل‌ ت‍ی‍و ت‍ی‍ادی‍ازول‌ ای‍ل‌ اک‍س‍وای‍ن‍دول‍ی‍ن‌ ای‍ل‍ی‍دن‌ ام‍ی‍ن‍و اس‍ت‍ام‍ی‍د در ش‍رای‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌:دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍رادی‌

1393/03/18

زی‍ن‍ب‌ ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

س‍ن‍ت‍ز ارزی‍اب‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و داک‍ی‍ن‍گ‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ب‍ن‍زی‍ل‌ ت‍ی‍و ت‍ی‍ادی‍ازول‌ ای‍ل‌ اک‍س‍وای‍زوای‍ن‍دول‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ام‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ل‍ی‍پ‍واک‍س‍ی‍ژن‍از ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا

 

1393/03/18

زه‍ره‌ ج‍ل‍وداری‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ی‍ت‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ اس‍ت‍ون‍ی‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ Echinophora cinerea

 

دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌

 

1393/03/18

غ‍زال‌ ص‍ارم‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍اخ‍ص‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ در م‍ن‍ه‌ ی‌ ق‍رم‍ز

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ اب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

1393/03/18

طی‍ب‍ه‌ ب‍ه‍رام‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز داک‍ی‍ن‍گ‌ و ب‍ررس‍ب‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ب‍ن‍زی‍ل‌ ت‍ی‍و ت‍ی‍ادی‍ازول‌ م‍ت‍وک‍س‍ی‌ ف‍ن‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ام‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ت‍ی‍روزی‍ن‌ ک‍ی‍ن‍از ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر رض‍ا ت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌: دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود ام‍ی‍ری‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ف‍ت‍اح‍ی‌

1393/03/18

م‍ص‍طف‍ی‌ پ‍ژوه‍ان‌

س‍اخ‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ه‍ی‍دروژل‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ح‍اوی‌ م‍ت‍ادون‌

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌:دک‍ت‍ر ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

 

1393/04/24

م‍ه‍رداد ص‍ی‍ف‍وری‌

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ آم‍ی‍ن‍و س‍ی‍ان‍و اری‍ل‌ ک‍روم‍ن‌ دارای‌ اس‍ت‍خ‍لاف‌ ه‍ای‌ ه‍ال‍وژن‌ و ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ار ب‍وراک‍س‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ و م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ض‍د رگ‍زای‍ی‌ آن‌ ه‍ا در م‍ح‍ی‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ اب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌، دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍رادی‌

1393/04/25

س‍ح‍ر روداب‍ه‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ح‍وه‌ ات‍ص‍ال‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌ ای‍ل‌ ت‍ی‍ادی‍ازول‌ ب‍ن‍زام‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌ ل‍ی‍پ‍وااک‍س‍ی‍ژن‍از ب‍ا ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍رع‍ل‍ی‍ش‍ا اک‍ی‍ا

دک‍ت‍ر ف‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌

1393/04/25

س‍ی‍د ح‍ک‍ی‍م‌ ق‍ی‍ص‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ پ‍لاس‍م‍ی‍دی‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‍ی‌ ای‍زول‍ه‌ ه‍ای‌ اش‍رش‍ی‍ا ک‍ل‍ی‌ ج‍دا ش‍ده‌ از ع‍ف‍ون‍ت‌ ادراری‌ ب‍ی‍م‍اران‌ س‍رپ‍ای‍ی‌ در ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌۹۰-۹۱

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌، دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌

دک‍ت‍ر اس‍ح‍ق‌ ک‍ری‍م‍ی‌

1393/07/02

س‍ی‍ام‍ن‍د س‍وزن‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ون‌ ت‍ن‍ی‌ ض‍د ق‍ارچ‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ا و ف‍راک‍س‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ ب‍رگ‌ گ‍ی‍اه‌  trichophyton tonsuransو microsporum canis و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ اث‍ر آن‌

 

دک‍ت‍ر اس‍ح‍ق‌ ک‍ری‍م‍ی‌،دک‍ت‍ر ب‍اب‍ک‌ غ‍لام‍ی‍ن‌

 

1393/07/02

ام‍ی‍ر س‍ل‍ی‍م‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ن‍ان‍و ت‍ی‍وب‌ ک‍رب‍ن‌ ب‍ر پ‍روف‍ای‍ل‌ رف‍ت‍اری‌  ب‍ی‍ان‌ ژن‌ و م‍ی‍زان‌ ف‍اک‍ت‍ور ن‍وروت‍روف‍ی‍ک‌ م‍غ‍زی‌ در م‍وش‌ س‍وری‌

 

دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌، دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌

 

1393/07/02

ک‍ورش‌ م‍ظف‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ض‍د ق‍ارچ‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ا و ف‍راک‍س‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ ephedra major ب‍ر روی‌ چ‍ه‍ار گ‍ون‍ه‌ درم‍ات‍وف‍ی‍ت‌ ش‍ای‍ع‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ف‍ت‍اح‍ی‌

دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا

1393/07/23

ف‍اطم‍ه‌ رح‍م‍ت‍ی‌

س‍اخ‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍س‍ل‌ از ک‍ام‍پ‍ت‍وت‍س‍ی‍ن‌ ک‍ون‍ژوگ‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍وپ‍ل‍ی‍م‍ر پ‍ل‍ی‌ آم‍ی‍ن‍واس‍ت‍ر پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ گ‍لای‍ک‍ول‌

 

دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌

 

1393/08/19

پ‍روی‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ و م‍ح‍ت‍وای‌ ت‍ام‌ ف‍ن‍ل‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍اخ‍ص‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ در م‍ن‍ه‌ ی‌ ک‍وه‍ی‌

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌،

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1393/09/12

پ‍وری‍ا ب‍رازش‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و اث‍رات‌ ال‍ق‍اک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ آپ‍و۱ت‍وزی‍س‌ ی‍ک‍س‍ری‌ از م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ف‍ن‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ام‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ف‍ع‍ال‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍زی‍م‌ ه‍ای‌ ک‍اس‍پ‍از

 

دک‍ت‍ر رض‍ا ت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌،دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ای‍راه‍ی‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر ام‍ی‍د ب‍ی‍ک‍ی‌

1393/09/12

س‍ح‍ر م‍س‍ع‍ود

ب‍ررس‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ج‍ام‍د از ف‍ی‍ن‍اس‍ت‍رای‍د و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رم‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ در درم‍ان‌ ه‍ی‍رس‍وت‍ی‍س‍م‌

 

دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1393/09/12

م‍ح‍م‍د ش‍اک‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ ح‍اد و ت‍ح‍ت‌ م‍زم‍ن‌ ع‍رق‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ ری‍واس‌ در م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ن‍ژاد وی‍س‍ت‍ار

 

دک‍ت‍ر ب‍اب‍ک‌ غ‍لام‍ی‍ن‌:دک‍ت‍ر اس‍ح‍ق‌ ک‍ری‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌

1393/10/29

زه‍ره‌ ق‍ائ‍م‍ی‌

ارزی‍اب‍ی‌ اس‍ت‍رس‌ اک‍س‍ی‍دات‍ی‍وب‍اف‍ت‍ی‌ م‍ت‍ع‍اق‍ب‌ م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا ف‍ول‍رن‌ در م‍وش‌ س‍وری‌ ن‍ر

 

دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌

دک‍ت‍ر ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌

1393/11/01

ه‍ادی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌

ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ اس‍ت‍ام‍ی‍ن‍وف‍ن‌ و ک‍دوئ‍ی‍ن‌ در پ‍لاس‍م‍ا ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ روش‍ه‍ای‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ک‍م‍وم‍ت‍ری‍ک‍س‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا  HPlc

 

دک‍ت‍ر ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌

1393/12/12

وح‍ی‍د ف‍ری‍دی‌

ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ و ارزی‍اب‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ات‍ری‍ک‍س‌ چ‍س‍ب‍ن‍ده‌ ی‌ داروی‌ ای‍ت‍راک‍ون‍ازول‌

 

دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌، دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا

 

1393/12/12

ال‍ن‍از ال‍ل‍ه‌ ی‍اری‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ی‍ت‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ دی‌ ک‍ل‍روم‍ت‍ان‍ی‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌Artemisia ciniformis

 

دک‍ت‍ر داری‍وش‌ ش‍م‍ی‍ب‍ای‍ی‌

دک‍ت‍ر غ‍لام‍رض‍ا ب‍ه‍رام‍ی‌

1393/12/12

ف‍ری‍د ف‍ی‍ض‌ ال‍ه‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر دی‍ازپ‍ام‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ق‍ل‍ب‌ ه‍ی‍پ‍رت‍رون‍ی‍ک‌ رت‌ در ش‍رای‍ط ای‍س‍ک‍م‍ی‌ و ری‍پ‍رف‍ی‍وژن‌

 

دک‍ت‍ر رض‍ا ت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌،دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ف‍ت‍اح‍ی‌

 

1393/12/12

ب‍اب‍ک‌ ت‍ج‍ن‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ن‍ژوگ‍ه‌ ح‍س‍اس‌ ب‍ه‌ PHک‍ام‍پ‍ت‍وت‍س‍ی‍ن‌ ک‍ای‍ت‍وزان‌ و س‍اخ‍ت‌ ن‍ان‍وم‍ای‍س‍ل‌ ه‍ای‌ ح‍اوی‌ ک‍ام‍پ‍ت‍وت‍س‍ی‍ن‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

 

1393/12/18

ح‍م‍ی‍د ج‍ه‍ان‍دوس‍ت‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د ت‍ش‍ن‍ج‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌۲ -ب‍ن‍زی‍ل‌ ای‍زواای‍ن‍دول‍ی‍ن‌۱-۳ - دی‍ون‌ در م‍وش‌ س‍وری‌

 

دک‍ت‍ر ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌، دک‍ت‍ر م‍ری‍م‌ زن‍گ‍ن‍ه‌

 

1393/12/18

رض‍ا ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‍ی‌

ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ ق‍رص‌ واژی‍ن‍ال‌ اس‍ت‍رادی‍ول‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ آن‌ در درم‍ان‌ واژی‍ن‍ی‍ت‌ آت‍روف‍ی‍ک‌

 

دک‍ت‍ر غ‍لام‍رض‍ا ب‍ه‍رام‍ی‌

 

1394/01/16

س‍ج‍اد ف‍خ‍ری‌

م‍طال‍ع‍ه‌ اح‍ت‍م‍ال‌ وج‍ود ت‍ق‍ل‍ب‌ در ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ض‍د چ‍اق‍ی‌ م‍وج‍ود در ب‍ازار ای‍ران‌

 

دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌

 

1394/01/16

م‍ه‍دی‌ اح‍م‍دی‌

م‍دل‍س‍ازی‌ ت‍ج‍ان‍س‍ی‌ رس‍پ‍ت‍ور p2xو م‍دل‍س‍ل‍زی‌ ف‍ارم‍اک‍وف‍ور و م‍طال‍ع‍ه‌ داک‍ی‍ن‍گ‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ت‍ع‍دادی‌ از آن‍ت‍اگ‍ون‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ آن‌

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌ : دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌

 

1394/01/16

ف‍ردی‍ن‌ پ‍ی‍روز ف‍ر

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و آپ‍وپ‍ت‍وز ن‍اش‍ی‌ از ع‍ص‍اره‌ ه‍ا و ف‍راک‍س‍ی‍ون‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در م‍ن‍ه‌ ی‌ ت‍رک‍م‍ن‍س‍ت‍ان‍ی‌ در ب‍رخ‍ی‌ رده‌ ه‍ای‌ س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ س‍رطان‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا: دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ک‍ی‍ان‍ی‌

دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌

1394/01/22

ش‍ای‍س‍ت‍ه‌ غ‍ی‍ب‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ه‍ی‍دروپ‍ی‍ران‍وک‍وم‍اری‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‌  ferulago macrocarpa ب‍ر  VEGF  م‍ات‍ری‍ک‍س‌ م‍ت‍ال‍وپ‍روت‍ئ‍ی‍ن‍ازه‍ای‌۲ و ۹ و ب‍ره‍م‍ک‍ن‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ ان‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‍

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍ش‍ا اک‍ی‍ا

دک‍ت‍ر ش‍ه‍لا م‍ی‍رزای‍ی‌

1394/01/24

اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ زارع‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ای‍زول‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ب‍س‍ی‍لا پ‍ن‍وم‍ون‍ی‍ه‌ ی‌ م‍ول‍د ک‍رب‍اپ‍ن‍م‍از ج‍دا ش‍ده‌ از م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌۱۳۹۲

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

1394/02/30

ج‍واد رض‍ای‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز، ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ آن‍زی‍م‌ اس‍ت‍ی‍ل‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ اس‍ت‍راز و م‍دل‍س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌  -n۲-۴- ب‍ن‍زی‍ت‌ پ‍ی‌ پ‍رازی‍ن‌ ای‍ل‌ ات‍ی‍ل‌ ب‍ن‍زام‍ی‍د ب‍ا اث‍رات‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ض‍د آل‍زای‍م‍ر

 

دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌،دک‍ت‍ر غ‍لام‍رض‍ا ب‍ه‍رام‍ی‌

 

1394/02/30

ح‍م‍ی‍د ن‍ب‍ی‌ ی‍ار

ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ای‍ن‍دوم‍ت‍اس‍ی‍ن‌ و ای‍ب‍وپ‍روف‍ن‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ف‍ل‍ورس‍ان‍س‌ و  vis-uv و روش‍ه‍ای‌ ک‍م‍وم‍ت‍ری‍ک‍س‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا روش‌ HPLC

 

دک‍ت‍ر رض‍ا ت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌

دک‍ت‍ر م‍ظاه‍ر رم‍ض‍ان‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا ش‍ه‍ری‍اری‌

1394/03/31

س‍ارا ح‍س‍ن‌ پ‍ور

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ از گ‍ی‍اه‌  onosma bolbutrichumب‍ر روی‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ درج‍ه‌ ۲ در م‍وش‌ س‍وری‌ ن‍ر

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌،دک‍ت‍ر م‍رض‍ی‍ه‌ رح‍م‍ان‍ی‌ خ‍واج‍وی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

1394/03/31

ح‍م‍ی‍د ق‍رب‍ان‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز، م‍دل‌ س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ آن‍زی‍م‌ اس‍ت‍ی‍ل‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ اس‍ت‍راز، م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ب‍ن‍زوئ‍ی‍ل‌ پ‍ی‌ پ‍رازی‍ن‌ ای‍زوای‍ن‍دول‍ی‍ن‌  دی‍ون‌ ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د آل‍زای‍م‍ر

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

 

1394/03/31

طی‍ب‍ه‌ ص‍ادق‍ی‌

طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ و س‍ن‍ت‍ز پ‍ل‍ی‍م‍ر ق‍ال‍ب‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ داروی‌ س‍ودواف‍دری‍ن‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ان‌ ب‍ه‌ روش‌ ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ م‍ای‍ع‌ ب‍ا آش‍ک‍ار س‍ازuv

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ف‍ت‍اح‍ی‌

 

1394/04/13

م‍ی‍ن‍ا ت‍ق‍ی‌ پ‍ور

س‍اخ‍ت‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ن‍ان‍وذرات‌ اب‍ری‍ش‍م‌ ب‍رای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ sirna ل‍وس‍ی‍ف‍راز و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ازده‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ژن‌ در ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌، دک‍ت‍ر رض‍ا خ‍دارح‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ص‍طف‍ای‍ی‌

1394/04/30

ف‍رش‍ی‍د پ‍ی‍ری‌

طراح‍ی‌ م‍دل‌ ب‍رون‌ ت‍ن‌ م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ی‍ک‍روزوم‌ ه‍ای‌ ک‍ب‍دی‌ م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ و آن‍زی‍م‌ cyp3a4 و ب‍ررس‍ی‌ رون‍د م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‍ی‌ داروی‌ ک‍ارب‍ام‍ازپ‍ی‍ن‌

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌، دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا

 

1394/04/30

س‍ن‍دس‌ ول‍د ب‍ی‍گ‍ی‌

م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍رات‌ دی‌ ه‍ی‍روپ‍ی‍ران‍و ک‍وم‍اری‍ن‌ ه‍ای‌ خ‍ال‍ص‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ از گ‍ی‍اه‌ چ‍وی‍ل‌ روش‍ن‌ ب‍ال‌ ب‍رروی‌ dna ت‍وس‍ط روش‍ه‍ای‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌

 

دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌

 

1394/04/30

ال‍ه‍ام‌ دوس‍ت‍ی‌

م‍دل‍س‍ازی‌ ف‍ارم‍اک‍وف‍ور، داک‍ی‍ن‍گ‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ QSAR ت‍ع‍دادی‌ از م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ پ‍ی‍ری‍م‍ی‍دی‍ن‍ی‌ و پ‍ی‍ری‍دی‍ن‍ی‌ م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌P38 MAP Kinase

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌، دک‍ت‍ر م‍رض‍ی‍ه‌ رح‍م‍ان‍ی‌ خ‍واج‍وی‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

1394/04/30

ع‍ارف‌ م‍رادی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د ت‍ش‍ن‍ج‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ Z)) اک‍س‍وای‍ن‍دول‍ی‍ن‌ ای‍ل‍ی‍دن‌ آم‍ی‍ن‍و ف‍ن‍ی‍ل‌ ب‍ن‍زام‍ی‍د در م‍وش‌ س‍وری‌

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌، دک‍ت‍ر رض‍ا خ‍دارح‍م‍ی‌

 

1394/05/12

ن‍اه‍ی‍د ع‍ل‍ی‍م‍رادی‌

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ آل‍ک‍ی‍ل‌ س‍ول‍ف‍ون‍ام‍ی‍دو م‍ت‍وک‍س‍ی‌ ف‍ن‍ی‍ل‌ م‍ت‍ی‍ل‌ ف‍س‍ف‍ون‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ آن‍زی‍م‌ اس‍ی‍د ف‍س‍ف‍ات‍از ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د پ‍وک‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍داخ‍لات‌ دارو -آن‍زی‍م‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ک‍ی‍ان‍ی‌،دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا

دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌

1394/05/12

خ‍دی‍ج‍ه‌ ال‍م‍اس‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر س‍زک‍وی‍ی‌ ت‍رپ‍ن‌ ک‍وم‍اری‍ن‍ه‍ای‌ ferula assa-foetida ب‍ر  mmp9,mmp2,vegf و م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ح‍وه‌ ات‍ص‍ال‌ ب‍ی‍ن‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌

 

دک‍ت‍ر م‍رض‍ی‍ه‌ رح‍م‍ان‍ی‌ خ‍واج‍وی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1394/05/24

م‍س‍ع‍ود ک‍لان‍ت‍ری‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ س‍ای‍ت‍وت‍وک‍س‍ی‍ک‌ ت‍ع‍دادی‌ از م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د ن‍ی‍ت‍رو از۴ - ک‍ی‍ن‍ازول‍ی‍ن‍ون‌ ه‍ای‌ ح‍اوی‌ ح‍ل‍ق‍ه‌۱ ،۳ - ت‍ی‍ازول‌ ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍دس‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1394/05/24

ن‍س‍ی‍ب‍ه‌ ش‍ب‍رن‍دی‌

س‍ن‍ت‍ز ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ روی‌ و م‍س‌ ب‍ا م‍ت‍رون‍ی‍دازول‌ ب‍ا اح‍ت‍م‍ال‌ اف‍زای‍ش‌ اث‍رات‌ س‍ی‍ت‍وت‍وک‍س‍ی‍ک‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ خ‍ارج‌ س‍ل‍ول‍ی‌ ب‍ر ه‍م‍ک‍ن‍ش‌ ب‍ا DNA

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

1394/05/27

س‍ی‍د آرش‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز ارزی‍اب‍ی‌ اث‍زات‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ و داک‍ی‍ن‍گ‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ دی‌ اک‍س‍و ای‍زوک‍ی‍ن‍ول‍ی‍ن‌ ف‍ن‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ام‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ل‍ی‍پ‍واک‍س‍ی‍ژن‍از ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1394/05/28

م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و اث‍رات‌ ال‍ق‍ای‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ آپ‍وپ‍ت‍وزی‍س‌ ت‍ع‍دادی‌ از م‍ش‍ت‍ق‍ات‌۴ ،۳، ۱ت‍ی‍ادی‍ازول‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ف‍ع‍ال‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ آن‍زی‍م‌ ه‍ای‌ ک‍اس‍پ‍از

 

دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا، دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

 

1394/06/16

ش‍ل‍ی‍ر ج‍واه‍ری‌

ج‍داس‍ازی‌ و ت‍خ‍ل‍ی‍ص‌ س‍زک‍وئ‍ی‌ ت‍رپ‍ن‌ ک‍وم‍اری‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‌ آن‍غ‍وزه‌  ferula assa feotidaو ب‍ررس‍ی‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ه‍م‌ ک‍ن‍ش‌ ان‌ ه‍ا ب‍اDNA

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1394/06/16

اح‍س‍ان‌ ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ -z۳- ب‍ن‍زی‍ل‌ ت‍ی‍و ت‍ی‍ادی‍ازول‌  ای‍ل‌ ای‍م‍ی‍ن‍و ه‍ال‍وای‍ن‍دول‍ی‍ن‌ اون‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ال‍ق‍اک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ آپ‍وپ‍ت‍وز در ش‍رای‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌ :دک‍ت‍ر م‍رض‍ی‍ه‌ رح‍م‍ان‍ی‌ خ‍واج‍وی‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

1394/06/16

داری‍وش‌ م‍ی‍رزای‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د ت‍ش‍ن‍ج‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ف‍ن‍ی‍ل‌ ای‍م‍ی‍ت‍و ای‍دول‍ی‍ن‌ اون‌ در م‍وش‌ س‍وری‌

 

دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ک‍ی‍ان‍ی‌،دک‍ت‍ر ح‍ب‍ی‍ب‌ ا... خ‍زای‍ی‌

دک‍ت‍ر اس‍د وی‍س‍ی‌ رای‍گ‍ان‍ی‌

1394/09/07

خ‍دی‍ج‍ه‌ ن‍ج‍ف‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ م‍ات‍ری‍ک‍س‌ م‍ت‍ال‍وپ‍روت‍ئ‍ی‍ن‍ازه‍ای‌۲ و ۹ در س‍رم‌ اف‍راد م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍ری‍اک‌ و ش‍ی‍ش‍ه‌

 

دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ک‍ی‍ان‍ی‌، دک‍ت‍ر ش‍ی‍ری‍ن‌ ع‍ص‍ار

دک‍ت‍ر ی‍دال‍ه‌ ش‍ک‍ی‍ب‍ا

1394/12/09

 

ب‍رس‍ی‌ اث‍ر داروی‌ ک‍م‍ک‍ی‌ ل‍ی‍ورگ‍ل‌ ب‍روی‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ ف‍اک‍ت‍ور ن‍ک‍روز ت‍وم‍ور- a و ای‍ن‍ت‍رل‍وک‍ی‍ن‌- ۱ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آرت‍ری‍ت‌ روم‍ات‍وئ‍ی‍د

 

دک‍ت‍ر م‍رض‍ی‍ه‌ رح‍م‍ان‍ی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1394/12/09

م‍ح‍س‍ن‌ ره‍ن‍م‍ا

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ س‍ای‍ت‍و ت‍و ک‍س‍ی‍ت‌ ت‍ع‍دادی‌ ازم‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د۳ -(۲-(۲- ف‍ن‍ی‍ل‌ ت‍ی‍ازول‌ -۴-ای‍ل‌)ات‍ی‍ل‌-)۴ H)۳-) ک‍ی‍ن‍ازول‍ی‍ن‍ون‌ ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌

 

1394/12/09

س‍ع‍ی‍د ق‍دک‍ی‌

اث‍ر رزم‍اری‍ن‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د و ک‍ورک‍م‍ی‍ن‌ روی‌ ح‍ال‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ و پ‍س‌ از ت‍ج‍م‍ع‌ پ‍پ‍ت‍ی‍د ب‍ت‍ا آم‍ی‍ل‍وی‍ی‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍طال‍ع‍ات‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌، دک‍ت‍ر رض‍ا خ‍دارح‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر پ‍روی‍ز م‍ه‍اج‍ری‌

1394/12/09

ح‍س‍ام‌ ی‍وس‍ف‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌۲ - (۵ - ه‍ال‍و-۲ - اک‍س‍و-۱ - (پ‍ی‍پ‍ری‍دن‌-۱ - ای‍ل‌- م‍ت‍ی‍ل‌) ای‍ن‍دول‍ی‍ن‌-۳ - ای‍ل‍ی‍دن‌)  ه‍ی‍درازی‍ن‌ ک‍رب‍وت‍ی‍وآم‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ال‍وب‍ت‍الاک‍ت‍ام‍از1-IMP و م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ره‍م‌ ک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ ل‍ی‍گ‍ان‍د- آن‍زی‍م‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌، دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ک‍ی‍ان‍ی‌

دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌

1394/12/09

م‍ه‍دی‌ راه‌ پ‍ی‍م‍ا

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ -(Z)۳ - ((۵ - ب‍ن‍زی‍ل‌ ت‍ی‍و- )  ۴ -H۱،۲ ، ۴ پ‍ری‍ازول‌ -۳ - ای‍ل‌)  ای‍م‍ی‍ن‍و-)۵ - ه‍ات‍واای‍ن‍دول‍ی‍ن‌ -۲ - اون‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر آن‌ ه‍ا ب‍ر م‍ی‍زان‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ م‍ات‍ری‍ک‍س‌ م‍ت‍ال‍وپ‍روت‍ئ‍ی‍ن‍از ه‍ای‌ ۲ و ۹ ب‍ه‌ روش‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌، اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ و ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ف‍ت‍اح‍ی‌

دک‍ت‍ر ق‍ب‍اد م‍ح‍م‍دی‌

1394/12/26

اح‍س‍ان‌ اح‍م‍دی‌

س‍اخ‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ف‍ی‍ره‍ای‌ ک‍ت‍ی‍را ح‍اوی‌ ۵ - ف‍ل‍وروا وراس‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ی‍ک‍روام‍ول‍س‍ی‍ون‌ ج‍ه‍ت‌ دارورس‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ون‌

 

دک‍ت‍ر ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌

 

1394/12/26

ف‍رن‍از خ‍ال‍ص‍ه‌

ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ وب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ ل‍ی‍پ‍وزوم‌ ه‍ای‌ ک‍وپ‍ل‌ ش‍ده‌ ب‍ا آن‍ت‍ی‌ ب‍ادی‌ ت‍ک‌ ک‍ل‍ون‍ی‌ ح‍اوی‌ داروی‌ اپ‍ی‌ روب‍ی‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور دارورس‍ان‍ی‌ ه‍دف‍م‍ن‍د

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

1394/12/26

آرش‌ ن‍ظر پ‍ور

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و داک‍ی‍ن‍گ‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌۲ -(۵-(۱،۳ - دی‌ اک‍س‍وای‍زوای‍ن‍دول‍ی‍ن‌-۲ - ای‍ل‌-)۱ ،۳ ،۴ - ت‍ی‍ادی‍ازول‌ -۲ - ای‍ل‌ ت‍ی‍و(--N ف‍ن‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ام‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍ده‌ آن‍زی‍م‌ ل‍ی‍پ‍واک‍س‍ی‍ژن‍از ب‍ا اث‍رات‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر ک‍ت‍ای‍ون‌ درخ‍ش‍ن‍ده‌

 

1394/12/26

ف‍اطم‍ه‌ ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌ ک‍لاه‍ ک‍ج‌

س‍اخ‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ زی‍س‍ت‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ذی‍ر ک‍وپ‍ل‌ ش‍ده‌ ب‍ا آن‍ت‍ی‌ ب‍ادی‌ ت‍ک‌ ک‍ل‍ون‍ی‌ ح‍اوی‌ داروی‌ اپ‍ی‌ روب‍ی‍س‍ی‍ن‌ در دارو رس‍ان‍ی‌ ه‍دف‍م‍ن‍د س‍رطان‌ س‍ی‍ن‍ه‌

 

دم‍ک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍لای‍ی‌، پ‍روف‍س‍ور رض‍ا خ‍دارح‍م‍ی‌

م‍ح‍م‍درض‍ا اش‍رف‍ی‌

1394/12/26

 

م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ره‍م‍ک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ الان‍زاپ‍ی‍ن‌ وس‍رت‍رال‍ی‍ن‌ ب‍ا آل‍ب‍وم‍ی‍ن‌ س‍رم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ روش‌ ه‍ای‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ وم‍دل‌ س‍ازی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

1394/12/26

آرام‌ ف‍رج‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز، ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ آن‍زی‍م‌ اس‍ت‍ی‍ل‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ اس‍ت‍راز و داک‍ی‍ن‍گ‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌۲ -(۲-(۴- ب‍ن‍زی‍ل‌ پ‍ی‌ پ‍رازی‍ن‌-۱-ای‍ل‌)ات‍ی‍ل‌(--H1 ب‍ن‍زو ای‍زو ک‍ی‍ن‍ول‍ی‍ن‌-۱ ،۳ (-(H2 دی‍ون‌ ب‍ا اث‍رات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د آل‍زای‍م‍ر

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1395/02/01

ع‍ل‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌

س‍ن‍ت‍ز، ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ آپ‍وپ‍ت‍وزی‍س‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ -(z)۳- ب‍ن‍زی‍ل‍ی‍دن‌ -۱- (م‍ورف‍ول‍ی‍ن‍وم‍ت‍ی‍ل‌) ای‍ن‍دول‍ی‍ن‌-۲- اون‌ ب‍ر رده‌ ه‍ای‌ س‍ل‍ول‍ی‌ س‍رطان‍ی‌

 

پ‍روف‍س‍ور غ‍لام‍رض‍اب‍ه‍رام‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ف‍ت‍اح‍ی‌

1395/02/01

 

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍ر ف‍راک‍س‍ی‍ون‌ غ‍ن‍ی‌ ازال‍ی‍گ‍وس‍اک‍اری‍د ج‍دا ش‍ده‌ از گ‍ی‍اه‌ Rosa canina ب‍ر ت‍ک‍ث‍ی‍ر رده‌ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌۶ BTC و ج‍ذب‌ گ‍ل‍وک‍ز ک‍ب‍دی‌ در رده‌ ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌۲ HepG

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌ ، دک‍ت‍ر ک‍ام‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

 

1395/02/01

زی‍ن‍ب‌ م‍ن‍ص‍وری‌

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌۳ - م‍ت‍ی‍ل‌ -۴،۵- دی‌ ه‍ی‍دروپ‍ی‍ران‍و[۳،۲]-C پ‍ی‍رازول‌ -۶( ۲-(Hاون‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍وری‍ک‌ اس‍ی‍د:ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍درگ‍زای‍ی‌ و م‍ه‍ار آن‍زی‍م‌ ه‍ای‌ م‍ات‍ری‍ک‍س‌ م‍ت‍ال‍وپ‍روت‍ئ‍ازه‍ای‌ ۲ و ۹ در ش‍رای‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1395/02/01

ن‍وی‍د م‍ح‍م‍ودی‍ان‌

س‍ن‍ت‍ز، ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ال‍ق‍اء آپ‍وپ‍ت‍وزی‍س‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌۳ - م‍ت‍ی‍ل‌ -۴-،۵ - دی‌ ه‍ی‍دروپ‍ی‍ران‍و 2]،۳]-C پ‍ی‍رازول‌ -۶H)۲-) اون‌ ب‍ا اس‍ت‍خ‍لاف‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ و م‍ت‍وک‍س‍ی‌ ب‍ر رده‌ ه‍ای‌ س‍ل‍ول‍ی‌ س‍رطان‍ی‌ در ش‍رای‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1395/02/01

م‍ح‍دث‍ه‌ ص‍ال‍ح‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و آپ‍وپ‍ت‍وز ن‍اش‍ی‌ از ع‍ص‍اره‌ ه‍او ف‍راک‍س‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍دام‌ ه‍وای‍ی‌ stachys Lavandulifolia در چ‍ن‍دی‍ن‌ رده‌ س‍ل‍ول‍ی‌ س‍رطان‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ف‍ت‍اح‍ی‌

دک‍ت‍ر ی‍ل‍دا ش‍ک‍وه‍ی‌ ن‍ی‍ا

1395/02/22

ال‍ه‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ری‌

س‍اخ‍ت‌ وارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ف‍ی‍ره‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ لاک‍ت‍ی‍ک‌ ک‍و گ‍لای‍ک‍ول‍ی‍ک‌ ح‍اوی‌ ری‍س‍پ‍ری‍دون‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ م‍ی‍ک‍روف‍ل‍وی‍دی‍ک‌

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ادی‍ب‍ی‌

 

1395/02/22

س‍ون‍ی‍ا ح‍ی‍ات‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ وم‍طال‍ع‍ه‌ ال‍ق‍ای‌ آپ‍وپ‍ت‍وزی‍س‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ه‍ای‌ -(z)۳- (۵- ب‍ن‍زی‍ل‌ ت‍ی‍و-)۴ -H۴،۳ ،۱- ت‍ی‍ادی‍ازول‌-۳-ای‍ل‌) ای‍م‍ی‍ن‍و- )۵- ب‍روم‍وای‍ن‍دول‍ی‍ن‌ -۲- اون‌ ب‍ر رده‌ ه‍ای‌ س‍ل‍ول‍ی‌ س‍رطان‍ی‌ در ش‍رای‍ط ب‍رون‌ ت‍ن‌

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌

 

1395/02/22

ی‍اس‍ی‍ن‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ گ‍لاب‍ری‍دی‍ن‌ ج‍دا ش‍ده‌ از گ‍ی‍اه‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ب‍ی‍ان‌ در چ‍ن‍دی‍ن‌ رده‌ س‍ل‍ول‍ی‌ س‍رطان‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر آن‌ ب‍ر س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و اس‍ت‍رس‌ اک‍س‍ی‍دات‍ی‍و ن‍اش‍ی‌ از دوک‍س‍وروب‍ی‍س‍ی‍ن‌ در ب‍رخ‍ی‌ رده‌ ه‍ای‌ س‍ل‍ول‍ی‌ س‍رطان‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ وس‍ل‍ول‌ ه‍ای‌۱۲ pc

 

دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌، دک‍ت‍ر ن‍س‍ری‍ن‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌

دک‍ت‍ر م‍ن‍ص‍ور رض‍ای‍ی‌، دک‍ت‍ر م‍ژگ‍ان‌ ای‍ازی‌

1395/03/22

م‍ه‍رداد ای‍ازی‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍وه‌ گ‍ی‍اه‌ رازی‍ان‍ه‌ (Foeniculum Vulgare) و داروی‌ م‍دروک‍س‍ی‌ پ‍روژس‍ت‍رون‌ در درم‍ان‌ خ‍ون‍ری‍زی‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر طب‍ی‍ع‍ی‌ رح‍م‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از س‍ن‍درم‌ ت‍خ‍م‍دان‌ پ‍ل‍ی‌ ک‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌

 

دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌، دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

 

1395/03/25

س‍م‍ی‍ه‌ م‍ی‍رزای‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ف‍راک‍س‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍ص‍اره‌ی‌ ات‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ات‍ی‌ درم‍ن‍ه‌ ی‌ طلای‍ی‌ و ه‍ی‍دروات‍ان‍ول‍ی‌ درم‍ن‍ه‌ ی‌ ق‍رم‍ز ب‍ر اس‍ت‍رس‌ اک‍س‍ی‍دات‍ی‍و ن‍اش‍ی‌ از ه‍ی‍دروژن‌ پ‍راک‍س‍ی‍د در س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ PC12

 

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍ج‍رب‌

 

1395/03/25

ع‍ل‍ی‍رض‍ا پ‍وراس‍دال‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و آپ‍وپ‍ت‍وز ن‍اش‍ی‌ از ف‍راک‍س‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍ص‍اره‌ دی‌ ک‍ل‍روم‍ت‍ان‍ی‌ وات‍ان‍ول‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ درم‍ن‍ه‌ ی‌ ک‍وه‍ی‌ در ب‍رخ‍ی‌ از رده‌ ه‍ای‌ س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ س‍رطان‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

 

1395/04/13

طاه‍ره‌ م‍ح‍م‍ودی‌ ی‍ام‍چ‍ی‌

اس‍ت‍خ‍راج‌ داروی‌ ای‍م‍ی‌ پ‍رام‍ی‍ن‌ و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ت‌ آن‌ دزی‌ پ‍رام‍ی‍ن‌ از پ‍لاس‍م‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ذرات‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ده‌ ب‍ا اک‍ت‍ادس‍ی‍ل‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ا و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ آن‍ه‍ات‍وس‍ط ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ازی‌

 

دک‍ت‍ر رض‍ا ت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌،دک‍ت‍ر ص‍ح‍ب‍ت‌ ب‍ه‍رام‍ی‌ ن‍ژاد

دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ک‍ی‍ان‍ی‌

1395/04/13

ع‍طی‍ه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ م‍ان‍ن‍د

طراح‍ی‌، ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ وارزی‍اب‍ی‌ ب‍ی‍س‍ک‍وی‍ت‌ ی‍ا س‍اش‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍وراک‍ی‌ ب‍ا پ‍ای‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ در درم‍ان‌ چ‍اق‍ی‌ و اض‍اف‍ه‌ وزن‌ ب‍ر روی‌ رت‌

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ف‍ت‍اح‍ی‌

 

1395/05/12

آذی‍ن‌ ال‍ون‍دی‌ م‍ن‍ش‌

ان‍ک‍پ‍س‍ولاس‍ی‍ون‌ س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ RIN-5 در م‍ی‍ک‍روک‍پ‍س‍ول‌ ه‍ای‌ ک‍ت‍ی‍را ب‍ه‌ روش‌ م‍ی‍ک‍روف‍ل‍وی‍دی‍ک‌ ق‍طره‌ ای‌

 

دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود م‍درس‍ی‌، دک‍ت‍ر زه‍را م‍ی‍ن‍وش‌ س‍ی‍اوش‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌

دک‍ت‍ر ل‍ی‍لا ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

1395/05/12

م‍ری‍م‌ ت‍خ‍ت‌ ش‍اه‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‌ ت‌ ح‍اد وت‍ح‍ت‌ م‍زم‍ن‌ ع‍ص‍اره‌ آب‍ی‌ گ‍ل‌ گ‍ی‍اه‌ aurantium citrus در م‍وش‌ ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ن‍ژاد وی‍س‍ت‍ار

 

دک‍ت‍ر ف‍ره‍اد اح‍م‍دی‌

 

1395/05/12

ن‍ی‍ل‍وف‍ر رح‍م‍ان‍ی‌

اس‍ت‍خ‍راج‌ ک‍ل‍وم‍ی‍ف‍ن‌ و ت‍ام‍وک‍س‍ی‍ف‍ن‌ از پ‍لاس‍م‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ان‍ج‍م‍اد دو ف‍ازی‌ وان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ HPLC

 

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

دک‍ت‍ر اح‍م‍دی‌ م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

1395/06/14

ژی‍ن‍و ی‍وس‍ف‌ ب‍ی‍گ‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌۲ - ف‍ن‍ی‍ل‌--H1 ب‍ن‍زو]de[ ای‍زوک‍ی‍ن‍ول‍ی‍ن‌-۱،۳(-(H2 دی‍ون‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ال‍ق‍اء ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ آپ‍وپ‍ت‍وزی‍س‌ ب‍ا اث‍رات‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ض‍د س‍رطان‌

 

دک‍ت‍ر اح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ران‍ی‌

دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌

1395/06/14

پ‍ارس‍ا ن‍ادری‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌۴ -(۱و۳-)دی‌ اک‍س‍و--H1ب‍ن‍زو]de[ ای‍زوک‍ی‍ن‍ول‍ی‍ن‌-۲(۳-(Hای‍ل‌(--N ف‍ن‍ی‍ل‌ ب‍ن‍زام‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ال‍ق‍اء ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ آپ‍وپ‍ت‍وز در س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ س‍رطان‍ی‌ ان‍س‍ان