تقویم آموزشی

ردیف

تاریخ

عننوان کارگاه

ساعت

گروه هدف

تعداد طرفیت

 اسامی

مکان کارگاه

1

شنبه 97/7/14

آشنایی با کتابخانه دانشکده

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

 اسامی

کتابخانه دانشکده داروسازی

2

یکشنبه 97/7/15

آشنایی با کتابخانه دانشکده

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

 اسامی

کتابخانه دانشکده داروسازی

3

دوشنبه 97/8/14

آشنایی بامفاهیم اولیه پژوهش و انواع مقالات

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

اسامی

کتابخانه دانشکده داروسازی

4

دوشنبه 97/8/28

آشنایی با پایگاه

Science direct

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

 اسامی

کتابخانه دانشکده داروسازی

5

پنجشنبه 97/9/22

  آشنایی با end note

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

 اسامی

کتابخانه دانشکده داروسازی

6

سه شنبه 97/9/27

آشنایی باend note و سامانه منبع یاب  

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

 اسامی

کتابخانه دانشکده داروسازی

7

چهارشنبه 97/9/28

آشنایی با کتابخانه حنان و پایگاه  pubmed  و scopus

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

 اسامی

کتابخانه دانشکده داروسازی

8

دوشنبه 97/10/17

آشنایی با کتابخانه دیجیتال حنان و سامانه درخواست مقاله و سامانه منبع یاب

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

 اسامی

کتابخانه دانشکده داروسازی