تقویم آموزشی

ردیف

تاریخ

عننوان کارگاه

ساعت

گروه هدف

تعداد طرفیت

مکان کارگاه

1

شنبه 97/7/14

آشنایی با کتابخانه دانشکده

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

کتابخانه دانشکده داروسازی

2

یکشنبه 97/7/15

آشنایی با کتابخانه دانشکده

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

کتابخانه دانشکده داروسازی

3

شنبه 97/8/12

آشنایی با پایگاه

Science direct

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

کتابخانه دانشکده داروسازی

4

دوشنبه 97/8/28

آشنایی با پایگاه

Science direct

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

کتابخانه دانشکده داروسازی

5

سه شنبه 97/9/6

آشنایی با کتابخانه دیجیتال حنان و سامانه سمنتاک و سامانه منبع یاب

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

کتابخانه دانشکده داروسازی

6

شنبه 97/9/17

آشنایی با کتابخانه دیجیتال حنان و سامانه سمنتاک و سامانه منبع یاب

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

کتابخانه دانشکده داروسازی

7

شنبه 97/10/1

آشنایی با کتابخانه دیجیتال حنان و سامانه سمنتاک و سامانه منبع یاب

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

کتابخانه دانشکده داروسازی

8

دوشنبه 97/10/17

آشنایی با کتابخانه دیجیتال حنان و سامانه سمنتاک و سامانه منبع یاب

12-14

دانشجویان داروسازی ورودی 97

15 نفر

کتابخانه دانشکده داروسازی