آیین نامه

آیین نامه


1-   گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه درآیند:

اعضای هیات علمی شاغل ،دانشجویان پزشکی ، داروسازی، دندانپزشکی و کارشناسی ارشد،کارکنان رسمی  قراردادی .مدارک مورد نیاز جهت عضویت: یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت و پرداخت حق عضویت به مبلغ 10000 ریال


2-   استفاده کننده از مجموعه کتابخانه در محل کتابخانه:

اعضای هیات علمی شاغل، بازنشسته ، محققان، دانشجویان و کارکنان کلیه دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه با ارائه مدارک شناسایی معتبر مجاز به استفاده از منابع کتابخانه در سالن مطالعه می باشد.

-اعضای هیات علمی                             10 جلد و یک ترم تحصیلی

-دانشجویان کارشناسی ارشد                  3 جلد 15 روز و 2 بار تمدید

کارکنان و کارشناسان                            3 جلد 15 روز و دو بار تمدید

دانشجویان رشته دندانپزشکی                  2 جلد 15 روز 2 بار تمدید

دانشجویان رشته پزشکی                         1 جلد 15 روز 2 بار تمدید

مدت امانت کتابهای پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول بخش امانت و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تقلیل یابد.


3-تمدید و روز کتاب

چنانچه مراجعه کننده احتیاج به زمان بیشتری از موعد تعیین شده داشته باشد و تقاضای دیگر برای آن کتاب موجود نباشد مدت امانت مجدداً از طریق کتابدار تمدید خواهد شد.


4-   جریمه دیر کرد در باز گشت کتاب و جبران خسارت وارده به کتاب :

امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر کتاب را به کتابخانه برگشت دهد چنانچه باز گردانیده نشود برای هر روز تاخیر 1000 ریال جریمه در نظر گرفته می شود در صورت تکرار دیر کرد(بیش از 3 نوبت) امانت گیرنده موظف به خرید چاپ جدید همان عنوان کتاب بوده در صورت گم شدن کتاب، امانت گیرنده موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه باز گرداند و در صورتی که امانت گیرنده به کتاب خسارت وارد نماید( پاره کردن جلد یا صفحات ، علامت گذاری و لک کردن آنها) موظف است طبق نظر مسئول کتابخانه به جبران خسارت اقدام نماید.