پرسنل کتابخانه

پرسنل کتابخانه

مهناز آزادی

 رییس کتابخانه

مدرک: کارشناس ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل: mahnaz.azadi@kums.ac.ir

 شماره تماس:   34276489-083                       داخلی 219

 

معصومه پندپذیر

مسئول بخش فهرست نویسی  و ورود اطلاعات

مدرک: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی


شهرام امجدیان

کتابدار میز امانت

 مدرک : مهندس تکنولوژی برق